5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Τεύχη

PostHeaderIcon Τεῦχος 13

 

συμβολὴ

εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

 

ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ἱστοσελὶς διαδικτύου http://www.symbole.gr/

διάλογοι συμβολῆς http://www.symbole.gr/forum/

 

 

ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ (13) ΤΕΥΧΟΣ (ἀπρίλιος-ἰούνιος 2006)

 

 

 

Συγγραφεῖς τῶν κειμένων καὶ συνεργάτες τοῦ 13ου τεύχους

 

Π. Β. Πάσχος, ὁμότιμος καθηγητὴς τοῦ πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν

Μάξιμος Ματθαῖος, ἀρχιμανδρίτης

Νικόλαος Κουτσαυτάκης, πρωτοπρεσβύτερος

Δημοσθένης Παϊκόπουλος, πρωτοψάλτης, πρώην δομέστικος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου

Κωνσταντῖνος Λαγοῦρος, ἄρχων πρωτοψάλτης τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Καναδᾶ

Μανόλης Θεοδωράκης, πολιτικὸς μηχανικὸς – ψάλτης

Κωνσταντῖνος Σιαμάκης, φιλόλογος – διδάκτωρ θεολογίας

Χρῆστος Γαρνάβος, μάστερ νομικῆς καὶ θεολογίας

Δ. ᾿Ανατολικιώτης, πτυχιοῦχος θεολογίας

 

 

Φωτογραφία ἐξωφύλλου. «Πάσχειον δοκίμιον διὰ τὴν περίπτωσιν ἐγκαι­νίων». Χειρόγραφον Π. Β. Πάσχου. Μάρτιος 2006.

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ (13) ΤΕΥΧΟΥΣ

 

Κείμενον τῆς συντάξεως.


Θετικὴ ἡ συμβολὴ τῆς «συμβολῆς», Μαξίμου Ματθαίου, ἀρχιμανδρίτου.

 

Πάσχειον δοκίμιον διὰ τὴν περίπτωσιν ἐγκαινίων, Π. Β. Πάσχου.

 

Κανὼν τοῦ Gauss πρὸς εὕρεσιν τῆς ἡμερομηνίας τοῦ ἁγίου πάσχα, Κων­­σταν­τίνου Λαγούρου

 

Τελετουργική, Νικολάου Κουτσαυτάκη, πρωτοπρεσβυτέρου

Αἱ ἀκολουθίαι τῆς Ὀρθοδ. Ἐκκλησίας

Αἱ ἀκολουθίαι τῶν μυστηρίων

Αἱ τακταὶ ἀκολουθίαι

 

Συνέντευξις μὲ τὸν πρωτοψάλτην Δημοσθένη Παϊκόπουλον.

 

Ἀπορούμενα τοῦ τυπικοῦ

37. Τὸ μεγαλυνάριον ἐν τῇ λειτουργίᾳ

38. Καὶ πάλιν περὶ τοῦ μεγαλυναρίου

 

᾿Αρχέτυπες Διατάξεις, Μανόλη Θεοδωράκη.

 

«᾿Αποκάλυψις» (ἑρμηνεία), Κωνσταντίνου Σιαμάκη.

 

῾Η ἔννοια τῆς θρησκευτικῆς διαπαιδαγώγησης, Χρήστου Γαρνάβου

 

῾Αγιολογικὸν δελτίον.


Ἡ αἱμομιξία στὴν ἀρχαιότητα (1), Κωνσταντίνου Σιαμάκη


Οἱ ἅγιοι τῆς 23ης Ἰουνίου, Δ. Ν. Μ.

Ἡ μάρτυς Ἀγριππῖνα.

Οἱ μάρτυρες Ἀριστοκλῆς ὁ πρεσβύτερος, Δημη­τριανὸς ὁ διάκονος καὶ Ἀθανάσιος ὁ ἀναγνώστης.

Οἱ μάρτυρες Εὐ­στόχιος, Γαϊανός, Λολλία, Πρόβη καὶ Οὐρβάσιος.

Ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, ὁ στῦλος τῆς ὀρθοδοξίας.

Ὁ ἅγιος Βάρβαρος.