5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Τεύχη

PostHeaderIcon Τεῦχος 18

 

συμβολὴ

εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

 

ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ἱστοσελὶς διαδικτύου http://www.symbole.gr/

διάλογοι συμβολῆς http://www.symbole.gr/forum/

 

 

ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ (18) ΤΕΥΧΟΣ (ἀπρίλιος-ἰούνιος 2007)

 

 

 

Συγγραφεῖς τῶν κειμένων καὶ συνεργάτες τοῦ 18ου τεύχους

 

 

Μάξιμος Ματθαῖος, ἀρχιμανδρίτης

Κωνσταντῖνος Παπαγιάννης, πρωτοπρεσβύτερος

Μελέτιος Συρίγος ὁ Κρής, ἀρχιμανδρίτης (17ος αἰῶνας)

Κωνσταντῖνος Σιαμάκης, φιλόλογος – διδάκτωρ θεολογίας

῾Ρωμανὸς Πικρίδης, φιλόλογος

᾿Αργύριος Παραλικίδης, ἐρευνητὴς ὑμνογραφίας

Δ. Ἀνατολικιώτης, πτυχιοῦχος θεολογίας

 

 

 

 

 

Φωτογραφία ἐξωφύλλου. «᾿Ακολουθία τοῦ ἀναγνώστου». Ἐνετίησιν 1801, σελὶς 26. ᾿Αρχεῖον Δ.Ν.Μ., Αὔγουστος 2002.

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟΥ ΟΓΔΟΟΥ (18) ΤΕΥΧΟΥΣ


Κείμενον τῆς συντάξεως.

 

Τυπικὸν καθημερινῶν ἀκολουθιῶν, Δ. ᾿Ανατολικιώτου.

1) Αἱ ἀκολουθίαι ἀπὸ δευτέρας ἕως παρασκευῆς μετὰ παρακλητικῆς

2) Αἱ ἀκολουθίαι τοῦ σαββάτου μετὰ παρακλητικῆς

Α΄. Αἱ ἀκολουθίαι τοῦ σαββάτου μετὰ τοῦ «Θεὸς Κύριος»

Β΄. Αἱ ἀκολουθίαι τοῦ σαββάτου μετὰ τοῦ «Ἀλληλούια»

3) Αἱ καθ᾿ ἡμέραν ἀκολουθίαι εἰς προεόρτιον ἢ μεθέορτον περίοδον

4) ᾿Αντίφωνα καὶ τυπικά

 

Τὸ νέον ῾Ιερατικόν, Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, πρωτοπρεσβυτέρου.

 

«᾿Αναπέµπουσιν» ἢ «ἀναπέµποµεν»; σχόλιον τῆς «Συµβολῆς».

 

Οἱ μέχρι τῆς εἰσόδου εὐχὲς τῆς λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων,

Μαξίμου Ματθαίου, ἀρχιμανδρίτου.

 

Κατάλογος ἱερῶν ναῶν, ὅπου τηρεῖται τὸ τυπικόν .

 

᾿Ακολουθία εἰς τοὺς ἱερομάρτυρας Τιμόθεον καὶ ᾿Αλέξανδρον, Μελετίου Συρίγου τοῦ Κρητός.

 

«Ἀποκάλυψις» (ἑρμηνεία), Κωνσταντίνου Σιαμάκη.

 

Παιδεία (ΙΙ) (τελευταῖο), Κωνσταντίνου Σιαμάκη.

7. Σχολικὰ βιβλία

8. Κουμποῦρες δάσκαλοι

9. Πολιτικοποίησι μαθητῶν

10. Παραπαιδεία

11. Σκότωμα τῆς φαντασίας

12. Εἰκόνα καὶ ἦχος ἀντὶ λόγου