5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Τεύχη

PostHeaderIcon Τεῦχος 20

 

συμβολὴ

εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

 

ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ἱστοσελὶς διαδικτύου http://www.symbole.gr/

διάλογοι συμβολῆς http://www.symbole.gr/forum/

 

 

ΕΙΚΟΣΤΟ (20) ΤΕΥΧΟΣ (ὀκτώβριος-δεκέμβριος 2007)

 

 

Συγγραφεῖς τῶν κειμένων καὶ συνεργάτες τοῦ 20οῦ τεύχους

 

 

Διονύσιος Ψαριανός, μητροπολίτης Σερβίων καὶ Κοζάνης (†)

Κωνσταντῖνος Παπαγιάννης, πρωτοπρεσβύτερος

Φιλόθεος Νικολάκης, ἀρχιμανδρίτης

Παναγιώτης Μπούμης, ὁμ. καθηγητὴς Πανεπιστημίου

Κωνσταντῖνος Σιαμάκης, φιλόλογος – διδάκτωρ θεολογίας

Ἀνάργυρος Παπαρίδης, θεολόγος – δρ χριστ. ἀρχαιολογίας

Ἀνδρέας Ἀλιπράντης, ἱεροψάλτης

Μανόλης Θεοδωράκης, πολ. μηχανικὸς – ψάλτης

Δ. Ἀνατολικιώτης, πτυχιοῦχος θεολογίας

 

 

Φωτογραφία ἐξωφύλλου. Χιονισμένος κῆπος στὴν Ἁγία Παρασκευὴ Ἀττικῆς. Θεοφάνεια 2002. Φωτογραφικὸν ἀρχεῖον Δ.Ν.Μ.

Σημείωσις. ὁ κῆπος αὐτὸς δὲν ὑπάρχει πλέον. στὴν θέσι του ἀνεγέρθησαν τὸ 2004 δύο πολυκατοικίες.

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΚΟΣΤΟΥ (20) ΤΕΥΧΟΥΣ 

 

Κείμενον τῆς συντάξεως.

 

Ἡ δυνατότης τελέσεως Θ. Λειτουργίας κατὰ τὴν πρὸ τῶν Χρι­στου­γέν­νων Παρασκευήν, Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, πρωτοπρεσβυτέρου.

 

῾Η γλῶσσα τῆς θείας λατρείας, Μητροπολίτου Κοζάνης Διονυσίου (†).

 

Ἀρχαῖα κοινωνικὰ τῶν Θεοφανείων, Δ. ᾿Ανατολικιώτου.

 

Τὸ κοινωνικὸν τῶν Θεοφανείων μετὰ πάντων τῶν στίχων αὐτοῦ, Ἀνδρέου Ἀλιπράντη.

 

῾Η ὀρθὴ τέλεση τῆς Ἀρτοκλασίας, Φιλοθέου Νικολάκη, ἀρχιμανδρίτου

 

᾿Εσφαλμένες «διατάξεις», Μανόλη Θε­ο­δωράκη.


Ἀκολουθία τοῦ προφήτου Δανιήλ, συμπληρωθεῖσα ἐξ ἀρχαίων χειρογράφων.

 

Ἀποκάλυψις (ἑρμηνεία), Κωνσταντίνου Σιαμάκη

 

Ἑνὸς δὲ (φαγητοῦ) ἐστι χρεία ΙΙ, Παναγιώτου Μπούμη

 

Φρυκτωρία, ἡ τηλεπικοινωνία τῶν ἀρχαίων ΙΙ, Κωνσταντίνου Σιαμάκη

 

῾Ο βυζαντινὸς ναὸς τοῦ Σωτῆρος ᾿Αμφίσσης, Ἀναργύρου Παπαρίδη

 

῾Η «μετάφρασι Νέου Κόσμου» τῆς ἑταιρείας «Σκοπιά», Δ. Ἀνατολικιώτου.

 

Εὑρετήρια τευχῶν 17-20