5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Τεύχη

PostHeaderIcon Τεῦχος 21

 

συμβολὴ

εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

 

ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ἱστοσελὶς διαδικτύου http://www.symbole.gr/

διάλογοι συμβολῆς http://www.symbole.gr/forum/

 

 

ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ (21) ΤΕΥΧΟΣ (ἰανουάριος-μάρτιος 2008)

 

 

 

 

Συγγραφεῖς τῶν κειμένων καὶ συνεργάτες τοῦ 21ου τεύχους

 

 

Χριστόδουλος, ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν (†)

π. Χρυσόστομος Νάσσης, διδάκτωρ θεολογίας

Νικόλαος Κουτσαυτάκης, πρωτοπρεσβυτέρος

Φιλόθεος Νικολάκης, ἀρχιμανδρίτης

Ἀθανάσιος Σιαμάκης, ἀρχιμανδρίτης

Νικόδηµος Κανσίζογλου, ἀρχιµανδρίτης

Κωνσταντῖνος Σιαμάκης, φιλόλογος – διδάκτωρ θεολογίας

Μιχαὴλ Βασ. Γαλενιανός, διδάκτωρ θεολογίας καὶ φιλοσοφίας

Ἀνάργυρος Παπαρίδης, θεολόγος – δρ χριστ. ἀρχαιολογίας

Γεώργιος Τσοῦτσος, πολιτικὸς ἐπιστήμων, ἱστορικός

Κωνσταντῖνος Λαγοῦρος, ἄρχων πρωτοψάλτης μητρ. Καναδᾶ

῾Ρωμανὸς Πικρίδης, φιλόλογος

Μανόλης Θεοδωράκης, πολιτικὸς μηχανικὸς – ψάλτης

Δ. Ἀνατολικιώτης, πτυχιοῦχος θεολογίας

 

 

 

᾿Εξώφυλλον. σχέδιο τοῦ ἁγιογράφου πρωτοπρεσβυτέρου Χριστοδούλου Φεργαδιώτη (1998)· παρεχωρήθη άπὸ τὸν ὁμότιμο καθηγητὴ τοῦ πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν Π. Β. Πάσχο.

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ (21) ΤΕΥΧΟΥΣΚείμενον τῆς συντάξεως


᾿Επιστολὴ ἰδιαιτέρου γραφείου ᾿Αρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν


Πρακτικὰ θέματα τῶν ἱεροψαλτῶν, Ἀρχιεπισκ. Ἀθηνῶν Χριστοδούλου (†)

 

Τὸ μυστικὸν τῆς θείας λειτουργίας, Δ. Ν. Μ.

 

Δύο πηγὲς ὕδατος: τὸ φρέαρ τοῦ ᾿Ιακὼβ καὶ πλευρὰ τοῦ Χριστοῦ, π. Χρυσοστόμου Νάσση, Δρος Θ.

 

῾Η ὀρθὴ τέλεση τῆς Ἀρτοκλασίας,Φιλοθέου Νικολάκη, ἀρχιμανδρίτου

 

῾Η ἐκτενὴς δέηση, Μανόλη Θεοδωράκη

 

Παρατηρήσεις ἐπί τινων ὕμνων, Κωνσταντίνου Λαγούρου

 

Τελετουργική, Νικολάου Κουτσαυτάκη, πρωτοπρεσβυτέρου

 

Περὶ τυπικοῦ χρήσεις

 

᾿Ακολουθία μάρτυρος Παραμόνου, ᾿Αθανασίου Σιαμάκη, ἀρχιμανδρίτου

 

῾Η δογματικὴ διδασκαλία τῶν τροπαρίων τοῦ γάμου, Μιχαὴλ Γαλε­νιανοῦ

 

Ἀποκάλυψις (ἑρμηνεία), Κωνσταντίνου Σιαμάκη

 

῾Η ἀποϊεροποίηση τῆς ζωῆς καὶ τοῦ λόγου, Νικοδήμου Κανσίζογλου, ἀρχιμανδρίτου

 

῾Ο βυζαντινὸς ναὸς τοῦ Σωτῆρος ᾿Αμφίσσης, Ἀναργύρου Παπαρίδη

 

῾Η «μετάφρασι Νέου Κόσμου» τῆς ἑταιρείας «Σκοπιά», Δ. Ἀνατο­λικιώ­του

 

᾿Εθνικὴ ἢ ἐθνικιστικὴ ἡ ἐπανάσταση τοῦ Κεμάλ;, Γεωργίου Τσούτσου

 

Βιβλιοπαρουσιάσεις 

 

᾿Αλληλογραφία