5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Συνεργάτες Ἀχιλλεὺς Χαλδαιάκης

PostHeaderIcon Ἀχιλλεὺς Χαλδαιάκης

 

Ἀχιλλεὺς Χαλδαιάκης. Πρω­το­ψάλτης καὶ μουσικολόγος, ἐπίκουρος καθηγητὴς βυζαντινῆς μου­σικολογίας στὸ Τμῆμα μουσικῶν σπουδῶν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανε­πι­στη­μίου Ἀ­θηνῶν, χοράρχης τῆς χορῳδίας «Οἱ μαΐστορες τῆς ψαλτικῆς τέχνης». Στὴν «Συμ­βολὴ» δημο­σιεύτηκε τὸ ἄρθρο του «῾Ο ἄρχων πρωτοψάλτης Βασίλειος Νικο­λαΐδης (1915-1985)» (τεῦχος 14).