5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Συνεργάτες ᾿Αθανάσιος Σιαμάκης, ἀρχιμανδρίτης

PostHeaderIcon ᾿Αθανάσιος Σιαμάκης, ἀρχιμανδρίτης

 

᾿Αθανάσιος Σιαμάκης, ἀρχιμανδρίτης. ἱεροκήρυξ τῆς ἱ. μη­τρο­πό­λεως Φλωρί­νης, Πρεσπῶν καὶ ᾿Εορδαίας, πτυχιοῦχος τῆς θεολογικῆς σχολῆς τοῦ ᾿Αρι­στο­τε­λεί­ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ διπλωματοῦχος «βυζαν­τινῆς» μουσικῆς τοῦ νομαρχιακοῦ ᾿ῼδείου Φλωρίνης, στὸ ὁποῖο πλέον καὶ διδάσκει τὴν «βυ­ζαν­τι­νὴ» μουσική· ἔχουν ἐκδοθῆ μέχρι σήμερα περὶ τὰ 20 συγ­γράμματά του, μεταξὺ τῶν ὁ­ποίων ξεχωρίζουν οἱ βιβλικὲς καὶ ἁγιολογικές του μελέτες καὶ οἱ ἐργασίες του στὴν ἀρ­χαία ἑλ­ληνικὴ καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ μουσική.  εἶναι τακτικὸς συνεργάτης τῆς «Συμβολῆς».