5. «Συμβολή» (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ) Συνεργάτες Κωνσταντῖνος Σιαμάκης

PostHeaderIcon Κωνσταντῖνος Σιαμάκης

 

Κωνσταντῖνος Σιαμάκης (http://www.philologus.gr/).  φιλόλογος καὶ θεολόγος, καταγόμενος ἀπὸ πο­λύτεκνη ἀγροτικὴ οἰκογένεια· γεννήθηκε τὸ 1941 στὴν Τερπνὴ Σερρῶν.  ἀπὸ τὸ 1959, ποὺ εἰσήχθη στὴ φιλοσοφικὴ σχολὴ τοῦ ἀριστοτελείου πανεπιστημίου, κατοικεῖ καὶ ἐργάζεται στὴ Θεσσαλονίκη, ὅπου καὶ ἀναγορεύτηκε διδάκτωρ τῆς θεολογίας.  ἔγραψε πολλὰ ἐπιστημονικὰ συγγράμ­ματα, μελέτες, καὶ ἄρθρα· ἔκανε κριτικὲς ἐκδόσεις ἀρχαίων ἑλληνικῶν καὶ λατινικῶν κειμένων ἀπὸ ἀρχαῖα χειρόγραφα· με­τέφρασε ἀρχαίους ῞Ελληνες καὶ Λατίνους συγγραφεῖς· διάβασε δυὸ συλ­λαβο­γράμματα τῆς προϊστορικῆς ἀχαιικῆς γραφῆς (γραμμικῆς Β) ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ δὲν εἶχε διαβάσει ὁ M. Ventris. Εἶναι τακτικὸς συνεργάτης τῆς «Συμβολῆς».

Κωνσταντῖνος Σιαμάκης (http://www.philologus.gr/).  φιλόλογος καὶ θεολόγος, καταγόμενος ἀπὸ πο­λύτεκνη ἀγροτικὴ οἰκογένεια· γεννήθηκε τὸ 1941 στὴν Τερπνὴ Σερρῶν.  ἀπὸ τὸ 1959, ποὺ εἰσήχθη στὴ φιλοσοφικὴ σχολὴ τοῦ ἀριστοτελείου πανεπιστημίου, κατοικεῖ καὶ ἐργάζεται στὴ Θεσσαλονίκη, ὅπου καὶ ἀναγορεύτηκε διδάκτωρ τῆς θεολογίας.  ἔγραψε πολλὰ ἐπιστημονικὰ συγγράμ­ματα, μελέτες, καὶ ἄρθρα· ἔκανε κριτικὲς ἐκδόσεις ἀρχαίων ἑλληνικῶν καὶ λατινικῶν κειμένων ἀπὸ ἀρχαῖα χειρόγραφα· με­τέφρασε ἀρχαίους ῞Ελληνες καὶ Λατίνους συγγραφεῖς· διάβασε δυὸ συλ­λαβο­γράμματα τῆς προϊστορικῆς ἀχαιικῆς γραφῆς (γραμμικῆς Β) ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ δὲν εἶχε διαβάσει ὁ M. Ventris. Εἶναι τακτικὸς συνεργάτης τῆς «Συμβολῆς».