6. Διάλογοι «Συμβολῆς» (forum)

 

Διάλογοι «Συμβολῆς»

 

 

Κανονισμὸς λειτουργίας

 

 

᾿Απαραίτητες πληροφορίες

 

 

1. Οἱ διάλογοι τῆς «Συμβολῆς» εἶναι τμῆμα τῆς ἐπίσημης ἱστοσελίδος τῆς ἐντύπου ἐκδόσεως «ΣΥΜΒΟΛΗ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λα­τρεί­ας (ἐπιθεώρησις ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ)». μία ἐπίσκεψι στὴν ἱστοσε­λί­δα  θὰ σᾶς δώσῃ τὴν δυνατότητα νὰ ἐνημερωθῆτε τό­σο γιὰ τὸ περιεχόμενο τῆς «Συμβολῆς» ὅσο καὶ γιὰ ἄλλα θέματα καὶ δρα­στηριότητες τῆς ἱστοσελίδος. οἱ Διάλογοι λειτουργοῦν ὡς δια­δι­κτυακὸ βῆμα δια­λό­γου καὶ ἐνημερώσεως («φόρουμ»), στὸ ὁποῖο παρέχεται ἡ δυ­νατότης νὰ συμ­μετέχουν ἐγγεγραμμένα μέλη, ποὺ ἔχουν ὁλο­κληρώσει τὴν δια­δι­κα­σία ἐγγραφῆς ὅπως περιγράφεται παρακάτω. κάποια μέλη ἔ­χουν καθήκοντα διαχειριστοῦ ἢ συντονιστοῦ (γιὰ τοὺς ὁποίους ἐφεξῆς θὰ χρησι­μο­­ποιοῦν­ται οἱ γενικοὶ ὅροι «συντονιστὲς» ἢ «ὑπεύθυνοι). ὁ παρὼν κανο­νι­σμὸς λειτουργίας τῶν Διαλόγων εἶναι συμπλη­ρω­ματικὸς ἢ καὶ διευ­κρι­νι­στικὸς στοὺς ὅρους χρήσεως τῆς ἱστοσελίδος «Συμβολή», οἱ ὁποῖοι ἰσχύουν καὶ ἐδῶ εἰς τὸ ἀκέ­­ραιον.

2. Γιὰ τὶς δημοσιεύσεις τῶν μηνυμάτων ἰσχύουν καὶ ἐδῶ οἱ ἴδιες ἀρχὲς ποὺ διέπουν τὴν ἔκδοσι καὶ τὴν ἱστοσελίδα τῆς «Συμβολῆς». βασικὴ ἐπι­δίωξι παραμένει τὸ περιεχόμενο τῶν Διαλόγων νὰ εἶναι σοβαρὸ καὶ ὠφέ­λι­μο καὶ ὅπου εἶναι δυνατὸν νὰ τηροῦνται ἐπιστημονικὲς ἀρχές (ἀλή­θει­α, ἀ­κρίβεια, σαφήνεια, πληρότης, ἔρευνα, ἐπαλήθευσι, ἐνημέρωσι, γνῶσι, πρω­τοτυ­πία, παραπομπὴ σὲ πηγές, κ.λπ.). παρὰ ταῦτα οἱ συντονιστὲς δὲν εἶ­ναι δυνατὸν νὰ ἐλέγχουν τὸ σύνολο τοῦ περιεχομένου ποὺ ἀναρτᾶται ἀπὸ τὰ μέλη στὶς ἑνότητες τοῦ παρόντος ἱστοχώρου, λόγῳ καὶ τοῦ ὄγκου τῶν μηνυμάτων καὶ λοιπῶν ἀ­ναρτήσεων, ὁπότε δὲν μπο­ροῦν νὰ ἐγγυη­θοῦν τὴν ἀκρίβεια, τὴν ἀκεραι­ό­τητα, τὴν νομιμότητα ἢ τὴν ποιότητα αὐτοῦ τοῦ περιεχομένου.

3. ῾Η χρῆσις τῶν πληροφοριῶν, τῶν κειμένων καὶ τοῦ λοιποῦ ὑλικοῦ τοῦ παρόντος διαδικτυακοῦ τόπου εἶναι ἀπολύτως δωρεὰν γιὰ ὅλα τὰ μέλη του.

4. Εἶναι ἀμοιβαίως ἀποδεκτὸ καὶ κατανοητὸ ὅτι, παρ᾿ ὅλο ποὺ ἡ «Συμ­βο­λὴ» παρέχει στὰ μέλη τῶν Διαλόγων τὴν δυνατότητα καὶ τὰ μέσα γιὰ τὴν δημοσίευσι τοῦ πε­ριε­χομένου τῶν μηνυμάτων τους, ἐντούτοις ὅλες οἱ πληροφορίες, τὰ δεδομένα, τὰ κείμενα, τὰ γραφικά, οἱ φω­το­γρα­φίες, οἱ εἰκόνες, τὰ ἠχητικὰ ἀρχεῖα, τα ὀπτικοακουστικὰ ἀρχεῖα (βίντεο), τὰ μηνύ­ματα καὶ ὅλα τὰ περιεχόμενά τους, εἴτε ἀναρτῶνται δημοσίως εἴτε με­τα­φέρονται ἰδιωτικῶς, παραμένουν στὴν ἀποκλειστικὴ εὐ­θύνη τοῦ φυσικοῦ ἢ νομικοῦ προσώπου, ἀπὸ τὸ ὁποῖο πηγάζουν. αὐτὸ ση­μαίνει ὅτι γιὰ τὸ παν­τοειδὲς περιεχόμενο τῶν μηνυμάτων τὴν ὅποια εὐθύνη φέρουν ἀπο­κλειστικῶς τὰ μέλη ποὺ τὰ δημοσιεύουν, ἀναρτοῦν, ἀποστέλλουν ἢ τὰ μετα­φέρουν στοὺς Διαλόγους τῆς «Συμβολῆς». ἡ συνεχὴς ἢ προσωρινὴ ἀνάρτησις ἑνὸς ὁποιουδήποτε μηνύματος σὲ καμμία περίπτωσι δὲν συνεπάγεται οὔτε ὑποδηλώνει ἀποδοχὴ τῶν γνωμῶν τοῦ συντάκτου, ἐκ μέρους τῶν συντονιστῶν τῶν διαλόγων ἢ ἐκ μέρους τῶν ὑπολοίπων μελῶν.

 

 

᾿Εγγραφὴ μελῶν

 

5. ῾Η ἐγγραφὴ καὶ φιλοξενία τῶν μελῶν γίνεται δωρεάν. ἡ διαδι­κα­σία ἐγγραφῆς ὁρίζεται ἀπὸ τὴν διαχείρισι, καὶ ἐγγεγραμμένο μέ­λος θεωρεῖται μόνον αὐτὸ ποὺ θὰ ὁλοκληρώσῃ τὴν ὡρισμένη διαδικασία. με­τὰ τὴν δημιουργία ἑνὸς λογαριασμοῦ ἡ διαγραφή του δὲν εἶναι δυνατὴ ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ μέλος.

6. Εἶναι εὐνόητον ὅτι ὡς μέλη τῶν παρόντων Διαλόγων μποροῦν νὰ ἐγγραφοῦν κατὰ πρῶτον λόγον οἱ συνδρομηταὶ καὶ οἱ συνεργάται τῆς ἐκ­δό­σεως τῆς «Συμβολῆς». τὰ μέλη ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ συμμετέχουν σὲ ὅλα τὰ θέματα καὶ νὰ ἐκφράζουν τὶς ἀπόψεις τους ἢ τὶς θέσεις τους στὶς συζητήσεις. οἱ ἁπλοὶ ἐπισκέπτες δὲν μποροῦν νὰ συμμετάσχουν μὲ μη­νύ­ματα, ἐνῷ εἶναι πιθανὸν νὰ ἔχουν περιωρισμένη πρόσ­βασι εἴτε στὰ συνημμένα ἀρχεῖα εἴτε σὲ κάποια σημεῖα τῶν Διαλόγων. ἡ «Συμβολὴ» δι­και­οῦται νὰ ἀπο­στέλλῃ κάθε εἴδους ἐνημε­ρώ­σεις, μηνύ­μα­τα ἢ καὶ ἔντυπα πρὸς τὰ μέλη τῶν Διαλόγων στὶς ἠλεκτρονικὲς ἢ ταχυ­δρο­μι­κὲς διευθύνσεις ἐπικοινω­νίας τους.

7. ῞Ολα τὰ ὑποψήφια μέλη ὑποχρεοῦνται κατὰ τὴν διαδι­κα­σία ἐγ­γρα­φῆς των νὰ στείλουν προσωπικὸ μήνυμα ἀπὸ τὴν δική τους διεύθυνσι ἠλε­κτρο­νικῆς ἀλληλογραφίας (δ.η.α. = e-mail) στὴν δ.η.α. τῆς ἱστοσελίδος ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) μὲ τὰ πραγματικὰ καὶ πλήρη στοιχεῖά τους, ἤτοι

– ὀνοματεπώνυμο,

– διεύθυνσι,

– τηλέφωνο σταθερό [ἀπαραίτητο],

– τηλέφωνο φορητό [προαιρετικό],

– ἐναλλακτικὴ δ.η.α. (= διεύθυνσι ἠλεκτρονικῆς ἀλληλογραφίας = e-mail) [προαιρετικό],

– ἐπάγγελμα ἢ ἰδιότητα,

– μόρφωσι ἢ γνωστικὸ ἀντικείμενο,

– ἡλικία.

ὄνομα μέλους*.

* Μὲ τὸ ὄνομα μέλους (user name) θὰ συμμετέχουν στοὺς διαλόγους καὶ θὰ φαίνεται σὲ κάθε δημοσίευσί τους.  μπορεῖ νὰ ἐπιλεγῇ ἕνα ὄνομα μὲ ἑλληνικοὺς ἢ λατινικοὺς (ἀγγλικοὺς) χαρακτῆρες καὶ μέγεθος ἀπὸ 3 μέχρι 20 χαρακτῆρες.

8. ῾Η συμπλήρωσις τῶν ἀνωτέρω στοιχείων (τῆς §7) εἶναι ὑποχρεω­τικὴ μὲ ἐξαίρεσι ὅσα ῥητῶς ση­μειώνονται ὡς προαιρετικά. ἂν διαπιστωθῇ ὅτι κάποιο ὑποψήφιο μέλος δήλωσε ψευδῆ ἢ ἐλλιπῆ στοιχεῖα, ἡ ἐγγραφή του θὰ ἀπορρίπτεται. σὲ περίπτωσι ποὺ διαπιστωθῇ ὅτι κάποιο ἤδη ἐγγε­γραμ­μένο μέλος ἔχει δηλώσει ψευδῆ ἢ ἀνύπαρκτα ἢ ἀνενεργὰ στοι­χεῖα, θὰ ἐ­πεμβαίνουν ἄμεσα οἱ συντονισταί.

9. Τὰ παραπάνω στοιχεῖα τῶν μελῶν (τῆς §7) δὲν ἀποθηκεύονται πουθενὰ στὸν χῶρο τῆς ἱστοσελίδος καὶ ὡς προσωπικὰ στοιχεῖα παρα­μέ­νουν γνωστὰ μόνον στὸν διαχειριστή, ὁ ὁποῖος εἶναι σκόπιμο νὰ γνωρίζῃ προσωπικὰ τοὺς συνεργάτες του στοὺς διαδικτυακοὺς Διαλόγους, ὅπως ἀκριβῶς καὶ ὁ διευθυντὴς τοῦ περιοδικοῦ γνωρίζει προσωπικὰ τοὺς ἀρθρο­γράφους του. ἂν τὰ ἴδια τὰ μέλη ἐπιθυμοῦν νὰ δημοσιοποιήσουν τὰ στοιχεῖά των ἢ ἄλλες πληροφορίες γιὰ τὸν ἑαυτό τους καὶ τὶς δρα­στη­ριό­τητές των, μπο­ροῦν νὰ τὸ ἀνακοινώσουν εἴτε στὰ ὑπόλοιπα μέλη μὲ μή­νυ­μα στοὺς «κλειστοὺς διαλόγους» ἐδῶ εἴτε ἀνοικτὰ σὲ ὅλη τὴν διαδικτυακὴ κοινότητα ἐδῶ.

10. Τυχὸν ἐγγεγραμμένα μέλη ποὺ δὲν ἔχουν ἐκπληρώσει τὴν παρα­πάνω ὑποχρέωσι ἀποστολῆς στοιχείων θὰ εἰδοποιοῦνται μὲ προσω­πι­κὸ μήνυμα καὶ σὲ περίπτωσι μὴ συμμορφώσεως ὁ λογαριασμός τους θὰ καθί­σταται ἀνενεργός, τὰ δὲ δημοσιευθέντα μηνύματά τους θὰ διαγρά­φωνται χωρὶς ἄλλη εἰδοποίησι. ἂν κάποια ἐγγεγραμμένα μέλη διαπιστώσουν ὅτι ὁ λογαριασμός τους ἔχει καταστῆ ἀνενεργός, ἐνῷ εἶχαν ἐγγραφῆ κανονικά, πρέπει νὰ εἰδοποιήσουν τὴν διαχείρισι στέλνοντας σχετικὸ μήνυμα στὴν διεύθυνσι This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

11. Κάθε νέο μέλος ποὺ ἐγγράφεται εἶναι ἐλεύθερο νὰ ἐπιλέξῃ τὸ ὄνομα ἐγγραφῆς του (ὄνομα μέλους, user name), ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι τὸ πραγματικό του ὄνομα ἢ κάποιο ψευδώνυμο, ἀρκεῖ νὰ ἔχῃ δηλώσει ἐξ ἀρχῆς τὰ πραγματικὰ καὶ πλήρη στοιχεῖά του στὴν διαχείρισι, καὶ ἀρκεῖ τὸ ὄνομα μέλους ποὺ θὰ ἐπιλέξῃ νὰ εἶναι διαθέσιμο. τὰ μέλη ἔχουν τὸ δικαί­ω­μα νὰ μὴ δημοσιοποιοῦν τὰ στοι­χεῖά τους οὔτε στὰ ὑπό­λοιπα μέλη οὔτε σὲ ὅλον τὸν κόσμο στὸ διαδίκτυο· αὐτὸ ὅμως δὲν εἶναι τὸ ἴδιο μὲ τὴν ἀνωνυμία ποὺ ἐπικρατεῖ σὲ ἄλλες ἱ­στοσελίδες. κατ᾿ οὐσίαν ἀ­κόμη καὶ ὅσα μέλη συμμετέχουν μὲ ψευδώνυμο δὲν εἶναι ἀνώνυμα, ἀφοῦ ἔχουν γνω­στο­ποιήσει στὴν δια­χεί­ρισι τὰ πλήρη στοιχεῖά τους καὶ ἔχουν λάβει τὴν ἄδεια νὰ συμμετέχουν ἰσοτίμως καὶ εὐπρεπῶς σὲ ὅλες τὶς συζη­τήσεις.

12. Οἱ συντονισταὶ δὲν μποροῦν νὰ ἐγ­γυ­η­θοῦν τὴν ἀπό­λυ­τη διασφάλισι τῆς ἀνωνυμίας τῶν μελῶν ποὺ ἐπιλέ­γουν αὐτὴν τὴν δυ­να­τό­τητα ἔναντι ἄλ­λων μελῶν, ἀλλὰ θὰ συνδράμουν μὲ κάθε πρόσ­φορο μέσο καὶ νόμιμο τρό­πο στὸ νὰ γίνῃ σεβαστὴ αὐτὴ ἡ ἐπιλογή των ἀπὸ ὅλα τὰ ὑ­πόλοιπα μέλη. σὲ κάθε περίπτωσι πάντως ἄτομα κάτω τῶν 18 ἐτῶν ποὺ θὰ θε­λή­σουν νὰ ἐγγραφοῦν στοὺς Διαλόγους προτρέπονται ἐντόνως νὰ χρη­σιμο­ποι­οῦν γιὰ τὴν ἐγγραφὴ ἕνα ψευδώνυμο καὶ νὰ μὴν ἀπο­καλύ­πτουν ποτὲ σὲ ἄγνωστους τρίτους τὰ προσωπικά τους στοιχεῖα εἴτε μέ­σῳ προσω­πι­κῶν μηνυμάτων εἴτε –πολὺ περισσότερο– δημοσίως.

13. ῾Η διαχείρισις καὶ προστασία τῶν προσω­πι­κῶν στοιχείων τῶν με­λῶν ἀκο­λουθεῖ τὶς ῥυθμίσεις τῆς ἑλ­ληνι­κῆς, κοινοτικῆς καὶ διεθνοῦς νο­μο­­θεσίας, καθὼς καὶ τοὺς ὅρους τῆς ἱστο­σελίδος, οἱ ὁποῖοι διαμορ­φώνονται μὲ βάσι τὴν τρέχουσα κάθε φορὰ τεχνολογικὴ ἐξέλιξι στὸ διαδίκτυο. σὲ κά­θε περί­πτωσι ἡ «Συμβολὴ» δια­τη­ρεῖ τὸ δικαίωμα νὰ τροποποιῇ –σὲ συμ­φω­νία μὲ τὴν κειμένη νομο­θεσία– τοὺς ὅρους προστασίας προσωπι­κῶν δε­δο­μέ­νων, δημο­σιεύοντας τὶς ὅ­ποιες ἀλλαγὲς στὸν παρόντα ἱστότοπο πρὸς ἐνημέρωσι τῶν ἐγγεγραμ­μένων καὶ τῶν ὑπο­ψη­φίων μελῶν.

14. Οἱ ὑπεύθυνοι τῆς ἱστο­σελίδος οὐ­δε­μία εὐθύνη φέρουν γιὰ τὴν τυ­χὸν διαρροὴ ἐμπι­στευτικῶν πληρο­φο­ριῶν σὲ πε­ρί­πτωσι (ψηφιακῆς) διαρ­ρή­ξεως τῆς ἱστο­σελίδος ἢ τῆς βάσεως δεδο­μένων αὐτῆς. τυχὸν μεταβολὴ τοῦ προ­σώπου τοῦ ἰδιοκτήτου τῆς ἱστο­σελί­δος δὲν θεωρεῖται ὅτι ἀποτελεῖ μετα­βί­βασι σὲ τρί­τον τοῦ καταλόγου προσωπικῶν δεδομένων τῶν μελῶν.

15. Ἂν κάποιο μέλος διαφωνῇ μὲ τοὺς ὅρους προστασίας προσωπικῶν δεδο­μέ­νων, ὅπως παρουσιάζονται ἐδῶ, δὲν πρέπει νὰ συμμετέχῃ στὶς συ­ζη­τήσεις οὔτε νὰ χρησιμοποιῇ τὶς δυνατότητες καὶ τὸ ὑλικὸ τῶν διαλόγων, εἰδάλ­λως ἀποδέχεται διὰ τοῦ παρόντος ὅτι ἡ συμμετοχή του καὶ ἡ χρῆ­σι ὑ­λικοῦ καὶ δυνατοτήτων ἀπο­τελοῦν πράξεις ἀποδοχῆς τῶν παρόντων ὅρων καὶ δηλώνουν ἐμ­πράκτως τὴν συναίνεσί του.

 

 

Συμμετοχὴ μελῶν

 

16. Συνιστοῦμε στὰ μέλη νὰ μὴν ἀποκαλύψουν ἢ διανείμουν τὸν κω­δι­κό τους σὲ κανένα ἄλλο πρόσωπο ἢ ὁμάδα προσώπων. σὲ κάθε περί­πτω­σι ἕ­καστο μέλος εἶναι ὑπεύθυνο γιὰ τὴν ἀσφάλεια καὶ ἐχεμύθεια τοῦ κω­δι­κοῦ προσβάσεώς του καὶ ὑπόλογο γιὰ ὁποιαδήποτε χρῆσι αὐτοῦ τοῦ κω­δι­κοῦ στὸν παρόντα ἱστοχῶρο. ἑπομένως τὰ μέλη παραμένουν ἀπο­κλει­στικὰ ὑ­πεύθυνα γιὰ ὅλες τὶς πράξεις ποὺ διενεργοῦνται ὑπὸ τὸν προ­σω­πι­κό τους κωδικὸ προσ­βάσεως, τὸ ὄνομα χρήστου (user name) καὶ γε­νι­κώτερα τὸν λο­γαριασμό τους (user account), συμπερι­λαμ­βανομένου τοῦ πε­ρι­εχο­μέ­νου τῶν μηνυμάτων καὶ τοῦ λοιποῦ ὑλικοῦ ποὺ μεταδίδουν μὲ ὁ­ποιον­δή­πο­τε τρόπο –φανερὸ ἢ ἀφανῆ– μέσῳ τῶν διαλόγων τῆς «Συμ­βο­λῆς». ἂν τὰ μέλη ἀντι­λη­φθοῦν ὅτι γίνεται μὴ ἐξουσιοδοτημένη χρῆσις τοῦ προσω­πι­κοῦ τους κω­δικοῦ προσβάσεως ἀπὸ κάποιον ἄλλον, καθὼς καὶ σὲ κάθε περί­πτωσι πα­ρα­βι­ά­σεως τῆς ἀσφαλείας τοῦ παρόντος δια­δι­κτυακοῦ χώ­ρου, πρέπει νὰ ἐ­νη­με­ρώσουν ἀμέσως τοὺς συντονιστές.

17. Τὰ μέλη παραμένουν ἀποκλειστικὰ ὑπεύθυνα γιὰ τὴν προσεκτικὴ χρῆσι τοῦ λογα­ριασμοῦ τους καὶ πρέπει νὰ βεβαιώνων­ται ὅτι ἔχουν πραγ­μα­τοποιήσει τὴν τυπικὴ ἔξοδό τους ἀπὸ αὐτὸν στὸ τέλος κάθε χρήσεως (logout). ἡ «Συμβολὴ» δὲν εὐθύνεται γιὰ ὁποιαδήποτε βλά­βη ἢ ζημία μπο­ρεῖ νὰ προκύψῃ ἀπὸ τυχὸν ἀδυναμία τῶν μελῶν νὰ σεβα­στοῦν καὶ νὰ ἀ­κολουθήσουν τὸν παρόντα ὅρο.

18. Τὰ μέλη καὶ οἱ ἐπι­σκέπτες/χρῆστες πρέπει νὰ ἔχουν ὑπόψει των ὅτι ὁ παρὼν χῶρος τῶν Διαλόγων τῆς «Συμβολῆς» συνεχῶς βελτιώνεται καὶ ἀνα­βαθμίζεται τεχνικά, γι᾿ αὐτὸ κάποιες ἐφαρμογὲς ποὺ δὲν εἶναι σή­με­ρα διαθέσιμες (πληρέστερος τρόπος ἐγγραφῆς, πρόσφατα μηνύματα, πολ­λα­πλῆ παράθεσις, ἐπιλογὲς γραμματοσειρᾶς, κ.λπ.) μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν ἀρ­γό­τερα ἢ τὸ ἀντίθετο. ἐπειδὴ εἶναι πιθανὸν νὰ μὴν εἶναι πάντοτε διαθέ­σι­μη ἡ τεχνικὴ δυνατότης δημιουργίας ἀντι­γρά­φου ἀσφα­λεί­ας (back-up) τῶν περιεχομένων τῶν Διαλόγων, διὰ τοῦτο τὰ μέλη προτρέπονται ἐντόνως νὰ κρατοῦν στὸ προσωπικό τους ἀρχεῖο ἀν­τί­γραφο τῶν δημοσιεύσεών τους (κατὰ προτίμησιν καὶ σὲ ἠλεκτρονικὴ μορ­φή, ἀλλὰ καὶ σὲ ἐκτύπωσι ἐγγρά­φου). ἡ δια­χείρισις δὲν φέρει ἀπολύτως καμμία εὐθύνη γιὰ τυχὸν ἀπώλεια μηνυμάτων ἢ ἄλλων τεχνικῶν προ­βλη­μά­των.

19. Τὰ μέλη ποὺ χρησιμοποιοῦν τὶς ἐφαρμογὲς καὶ ὑπηρεσίες τῶν Δια­λό­γων τῆς «Συμβολῆς», γιὰ νὰ δημοσιεύουν μηνύματα, πληροφορίες, δεδο­μένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εἰκόνες, ἠχητικὰ καὶ ὀπτικο­ακου­στι­κὰ ἀρχεῖα, κ.λπ., παρέχουν τὴν ἄδεια στὴν «Συμβολὴ» –γιὰ τὸ χρονικὸ διά­στημα ποὺ αὐτὸ τὸ δημοσιευθὲν ὑλικὸ ἀποτελεῖ μέρος τῶν πε­ριε­χο­μέ­νων τῶν Διαλόγων καὶ τῆς ἱστοσελίδος– νὰ χρησιμοποιῇ τὸν χῶρο παρου­σιά­σεως τοῦ ὑλικοῦ γιὰ διαφημιστικοὺς λόγους καὶ γιὰ τὴν ἀνάρ­τη­σι δια­φη­μίσεων ἀπὸ τὴν «Συμβολὴ» στὶς σχετικὲς σελίδες.

20. Παρακαλοῦνται ὅσα μέλη ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ γράφουν μὲ τὸ πολυτονικὸ σύστημα, ἀκόμη καὶ μὲ βαρεῖα καὶ ὑπογεγραμμένη. ὅσοι δὲν ἔχουν αὐτὴν τὴν δυνατότητα θὰ γράφουν στὸ μονοτονικό, ἀλλὰ ἂς προ­σέ­χουν στὴν ὀρθογραφία καὶ στὴν σύνταξι τῶν μηνυμάτων τους. κείμενα ἑλ­λη­νικῆς γλώσσης μὲ λατινικὰ στοιχεῖα δὲν θὰ γίνωνται ἀποδεκτά.

21. Τὰ μηνύματα τῶν Διαλόγων εἶναι σὲ ἑλληνικὴ γλῶσσα. γιὰ κεί­μενα σὲ ἄλλες γλῶσσες πλὴν τῆς ἑλληνικῆς θὰ δημιουργηθοῦν ἐν καιρῷ σχε­τικὲς ἑνότητες, ἐὰν καὶ ἐφόσον αὐτὸ θεωρηθῇ ἀναγκαῖο.

 

 

Δικαιώματα, ὑποχρεώσεις καὶ περιορισμοί

 

22. Τὰ ἐγγεγραμμένα μέλη μποροῦν νὰ συμμετέχουν στὶς διάφορες συ­ζητήσεις καὶ νὰ δημοσιεύουν τὰ μηνύματά τους καθὼς καὶ ψηφιακό, ἠχη­τι­κὸ ἢ καὶ ὀπτικὸ ὑλικό (ἀνάλογα μὲ τὶς ὑπάρχουσες κά­θε φορὰ τεχνικὲς δυνα­τότητες). σὲ κάθε περίπτωσι τὸ περιεχόμενο τοῦ μηνύ­ματος καὶ τῶν λοι­πῶν στοιχείων θὰ πρέπει νὰ μὴν προσβάλλῃ τὰ ἄλ­λα μέ­λη, τοὺς δη­μι­ουρ­γοὺς ἢ ἄλλους χρῆστες τοῦ παρόντος ἱστοτόπου καὶ τοῦ δια­δικτύου γε­νι­κώ­τερα, καὶ νὰ εἶναι σύμφωνο μὲ τοὺς νό­μους, τὰ χρηστὰ ἤθη καὶ τοὺς κανόνες χρήσεως τοῦ διαδικτύου.

23. Τὰ μέλη ὀφείλουν νὰ ἔχουν καταβάλει ἐπαρκεῖς προσπάθειες γιὰ ἀπομάκρυνσι ἀπὸ τὰ περιεχόμενα τῶν μηνυμάτων τους ἰῶν (viruses) ἢ ἄλ­λων στοιχείων ποὺ μπορεῖ νὰ βλάψουν τὸν ἱστοχῶρο τῆς «Συμβολῆς» καὶ τῶν Διαλόγων ἢ ἄλλους χρῆστες τοῦ διαδικτύου. τὰ στοιχεῖα τῆς δημο­σι­εύσεώς των δὲν θὰ εἶναι ἀλλοι­ω­μένα ἀπὸ τοὺς ἴδιους ἢ ἐν γνώσει τους ἀπὸ ἄλλους, δὲν θὰ περιέχουν δια­φη­μιστικὴ παρὰ μόνο ἐνημερω­τι­κὴ-πληροφοριακὴ χροιά, θὰ σέβωνται τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, καὶ δὲν θὰ προκαλοῦν βλάβη σὲ ἀνήλικους μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο.

24. Δὲν ἐπιτρέπονται οἱ εἰρωνεῖες, τὰ ὑπονοούμενα, τὰ μισόλογα, οἱ ἄκριτες γενικεύσεις, οἱ παντὸς εἴδους ἐξυβρίσεις, ἡ προσβολὴ τῆς τιμῆς καὶ τῆς ἠθικῆς προσωπικότητος τῶν μελῶν καὶ τῶν συγγενικῶν τους προ­σ­ώ­πων κ.λπ., ἡ διγλωσσία, ἡ χρῆσις φράσεων ἀμφισήμου ἐννοίας, καὶ λοιπά. ὅσοι ἔχουν τέτοιες διαθέσεις καὶ συνήθειες δὲν εἶναι εὐπρόσ­δεκτοι ἐδῶ. τέτοιου εἴδους συμπεριφορὲς δὲν γίνονται δεκτές, ἐνῶ σὲ ἄλ­λες διαδικτυακὲς κοινότητες ἴσως νὰ εἶναι ἀρεστὲς καὶ ἀνεκτὲς καὶ ἐπι­θυ­μητές.

25. ᾿Απαγορεύονται ἡ μίμησις οἱουδήποτε νομικοῦ ἢ φυσικοῦ προσώ­που, ἡ ψευδὴς δήλωσις γιὰ τὴν ταυτότητα τοῦ μέλους, ἡ παραπλανητικὴ δήλωσις γιὰ τὴν σχέσι ἢ/καὶ συνεργασία τοῦ μέλους μὲ κάποιο ἄλλο φυσικὸ ἢ νομικὸ πρόσωπο, ἡ παραχάραξις ἢ ἄλλη ἀλλοίωσις τῶν ἀνα­γνω­ριστικῶν τῶν μελῶν μὲ σκοπὸ τὴν παραπλάνησι ὡς πρὸς τὴν προέ­λευσι τοῦ ὑλικοῦ ποὺ προσφέρεται μέσῳ τῶν θεμάτων, τῶν ἑνοτήτων καὶ τῶν λοιπῶν ὑπηρεσιῶν τῶν Διαλόγων.

26. ᾿Απαγορεύεται ἐκ μέρους τῶν μελῶν ἡ χρῆσις τῆς ὑπογραφῆς ἢ τῆς εἰκόνος μέλους (avatar) μὲ σκοπὸ τὴν προώθησι προκλητικῶν ἢ/καὶ προσ­βλητικῶν μηνυμάτων ἢ ὑπονοουμένων ἢ εἰκόνων. παγορεύεται γενικώ­τερα ἡ ἀνάρτησις, δημοσίευσις, ἀποστολή, μεταφορὰ ἢ ἡ χρῆσις ἄλλης με­θό­δου γιὰ τὴν ἐγκατάστασι ἢ παρουσίασι περιεχομένου ἢ ὑλικοῦ ποὺ εἶναι παράνομο, ἐπιβλαβές, ἀπειλητικό, προσβλη­τι­κό, δυσφη­μι­στι­κό, χυδαῖο, βί­αιο, ὑβριστικό, ἄσεμνο, σεξου­αλι­κοῦ προσανα­το­λισμοῦ, ἄλλως ἀπο­δο­κι­μα­στέο, ποὺ παραβιάζει τὴν προσωπικότητα καὶ τὰ προ­σωπικὰ δεδομένα τρί­των, ποὺ προ­καλεῖ συναι­σθήματα μίσους ἢ/καὶ ὁ­ποιο­δήποτε ἄλλο συνι­στάμενο ποινικὸ ἀδίκημα.

27. ᾿Απαγορεύεται ἡ ἀνάρτησις, δημοσίευσις, ἀποστολή, μεταφορὰ ἢ ἡ χρῆσις ἄλλης μεθόδου μὲ σκοπὸ

α) τὴν ἐγκατάστασι ἢ παρουσίασι λογισμικοῦ ἢ ὑλικοῦ ἢ περιε­χο­μένου κάθε μορφῆς (κειμένου, εἰκόνος, ἤχου, video, animation κ.λπ.) ἀπὸ ἄτομο ποὺ δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ διαθέσῃ τὸ συγ­κεκρι­μένο περι­ε­χόμενο βάσει νόμου ἢ βάσει ἐμπιστευτικῆς σχέσεως,

β) τὴν ἐγκατάστασι λογι­σμι­κοῦ ἢ περιεχομένου κάθε μορφῆς κ.λπ. ποὺ παρα­βι­ά­ζει ὁποιαδήποτε δι­καιώ­ματα πνευματικῆς ἰδιοκτησίας ὁποιου­δή­ποτε φο­ρέως (συμπεριλαμ­βα­νομένων τῶν ἐμπορικῶν μυστικῶν),

γ) τὴν ἐγκατάστασι αὐτόκλητης ἢ μὴ ἐξουσιοδοτημένης διαφη­μίσεως ἢ ἄλλου περιεχομένου προωθήσεως προϊόντων, γιὰ τὴν ἀποστολὴ ἀνεπιθύ­μη­των καὶ μὴ προσκαλουμένων ἀπὸ τὸν λήπτη ἠλεκτρονικῶν μη­νυ­μάτων (e-mails) καὶ γιὰ ὁποιαδήποτε ἄλλη μορφὴ ἀνεπιθύμητης προ­ωθήσεως περιε­χο­μένου,

δ) τὴν ἐγκατάστασι, προώθησι καὶ διάθεσι περιεχομένου ποὺ περιέχει ψηφιακοὺς ἰοὺς ἢ κάθε ἄλλον ἠλεκτρονικὸ κώδικα, ἀρχεῖα ἢ προγράμματα σχεδιασμένα νὰ παρεμβληθοῦν, καταστρέψουν ἢ περιο­ρί­σουν τὴν λειτουρ­γία ὁποιουδήποτε λογι­σμικοῦ ἢ ἐξοπλισμοῦ ἠλεκτρο­νικῶν ὑπολογιστῶν ἢ τηλεπικοινωνιακοῦ ἐξοπλισμοῦ.

28. Δὲν ἐπιτρέπεται ἐκ μέρους τῶν μελῶν ἡ παραβίασις, ἐκ προθέσεως ἢ ἄνευ, οἱασδήποτε τοπικῆς, ἐθνικῆς, εὐρωπαϊκῆς καὶ διεθνοῦς νομοθεσίας καὶ κάθε κανόνος ποὺ ἔχει νομοθετικὴ ἰσχὺ καὶ ἀφορᾷ ἢ/καὶ καλύπτει ὁ­ποιαδήποτε ὑπηρεσία ἢ ἐφαρμογὴ τῆς «Συμβολῆς» καὶ τῶν Διαλόγων. ἐπίσης δὲν ἐπι­τρέ­πεται ἐκ μέρους τῶν μελῶν (ἀλλὰ καὶ ἐκ μέρους τῶν ἐ­πι­σκεπτῶν ἢ χρηστῶν) ἡ παρενόχλησις καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπον τῆς ἰδιω­τι­κῆς ζωῆς καὶ τῶν ἀτομικῶν καὶ κοινωνικῶν δικαιωμάτων ἄλλων μελῶν (ὅ­πως ἡ συλ­λο­γὴ ἢ/καὶ ἀποθήκευσις προσωπικῶν δεδομένων ἄλλων μελῶν).

29. ᾿Απαγορεύεται ἡ δημοσίευσις, μεταφορά, προώθησις κ.λπ. μηνυ­μά­των ἢ ὑλικοῦ παντὸς εἴδους καὶ μορφῆς μὲ περιεχόμενο ποὺ προπα­γαν­δίζει στοὺς δέκτες του ἢ τοὺς ὠθεῖ πρὸς μορφὲς φυσικῆς ἢ ἠθικῆς ἢ πνευ­ματικῆς καταπτώσεως ἢ ἐξαθλιώσεως ἢ ἐξαρτήσεως ἢ παρανο­μί­ας, ὅπως εἶναι τὸ κάπνι­σμα, ἡ μέθη, ἡ χαρτο­παιξία, τὰ τυχερὰ παιχνίδια (καὶ γενι­κώτερα ὁ πα­ρά­νομος ἢ νόμιμος «τζόγος»), οἱ ἐξαρτη­σιο­γόνες οὐ­σίες, τὰ ψυχοτρόπα φάρ­μακα, ἰδεολογικὰ συστήματα ψυχικοῦ ἀπο­προσα­να­­το­λι­σμοῦ καὶ ὁλο­κλη­ρω­τι­σμοῦ ἢ καταναγκασμοῦ, ἡ καλ­λιέρ­γεια φανα­τι­σμοῦ, ἡ δημιουργία φανατικῶν καὶ ἄκριτων ὀπαδῶν, ἡ ἐνθάρ­ρυνσις καὶ παρώ­θησις ἀξιοποίνων καὶ ἐγκληματικῶν πράξεων, καὶ λοιπά.

30. ῾Η «Συμβολὴ» καὶ οἱ ὑπεύθυνοι τῶν Διαλόγων δὲν εὐθύνονται σὲ καμμία περίπτωσι γιὰ τὴν ἐγκυρότητα καὶ ὀρθότητα τῶν πληροφοριῶν, κρί­σεων ἢ/καὶ σχολίων ποὺ περιέχονται σὲ μηνύματα μελῶν, καθὼς καὶ γιὰ ὅποιες ἐνέργειες θὰ εἶναι ἀποτέλεσμα μηνυμάτων ἢ καὶ συμβουλῶν ποὺ παρέχονται ἀπὸ μηνύματα μελῶν. συνεπῶς τὰ μέλη καὶ οἱ ἀναγνῶστες ἐπισκέπτες καὶ χρῆστες τοῦ παρόντος διαδικτυακοῦ τόπου χρησιμοποιοῦν τὶς ὅποιες ὑπηρεσίες του μὲ δική τους πρωτοβουλία καὶ ἀ­ναλαμβάνουν καὶ τὴν σχετικὴ εὐθύνη ἐπαληθεύσεως ἢ διασταυ­ρώ­σεως τῶν παρεχομένων πλη­ροφοριῶν μὲ ἄλλες ἔγκυρες καὶ κατὰ τὴν κρίσι τους ἀξιόπιστες πηγές.

 

 

Θέματα δεοντολογίας

 

31. Συμμετοχὴ στοὺς διαλόγους σημαίνει ὅτι ἀνθρωπίνως χρησιμοποι­οῦ­με δύο βασικὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, α) τὸν λόγο (ὡς δυ­νατότητα ἐκφράσεως τῶν σκέψεών μας καὶ ὡς δυνατότητα ἐπικοινωνίας), καὶ β) τὴν λογική. τὰ μέλη δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἐπηρεασμένα ἀπὸ ἄλλους ἱστοχώρους καὶ νὰ μεταφέρουν ἐδῶ συνήθειες καὶ συμπεριφορὲς ποὺ μπο­ρεῖ νὰ γίνωνται ἀνεκτὲς ἀλλοῦ, ἀλλὰ θεωροῦνται μὴ ἀποδεκτὲς ἐδῶ. γι᾿ αὐτὸ πρέπει νὰ διαβάσουν προσεκτικὰ τὸν παρόντα κανονισμὸ καὶ νὰ συμμετέχουν στὶς συζητήσεις καὶ τὶς ἄλλες δραστηριότητες ἢ ὑπηρεσίες μὲ τὶς ἑξῆς κύριες καὶ ἰσάξιες μεταξύ των προϋποθέσεις· α) λόγο, β) ὀρθο­γραφία, γ) λογική, δ) σεβασμό.

32. Στὰ μηνύματά μας δὲν κοινοποιοῦμε προσωπικὰ στοιχεῖα ἄλλων με­λῶν, ἀκόμη καὶ ἂν εἶναι γνωστοί μας καὶ προσωπικοί μας φίλοι (π.χ. «συγ­χαρητήρια, φίλε τάδε, ποὺ πέτυχε στὶς ἐξετάσεις τὸ παιδί σου»), ἐ­κτὸς ἂν τὰ ἴδια τὰ μέλη περὶ ὧν ὁ λόγος ἔχουν ἤδη κοινοποιήσει αὐτὰ τὰ στοιχεῖά τους ἢ εἶναι δημόσια πρόσωπα κ.λπ.. γιὰ προσωπικῆς φύσεως θέματα ὅπως προσωπικὲς εὐχὲς ἢ προσωπικὲς ἐρωτήσεις κ.λπ. συνιστᾶται στὰ μέλη νὰ στέλνουν καὶ νὰ ἀνταλάσσουν μεταξύ των προσωπικὰ μηνύ­μα­τα καὶ ὄχι δημόσια. γενικῶς ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον γράφουμε ἕνα μή­νυ­μά μας ἢ θέτομε μία ἐρώ­τησι ἔχει μεγάλην σημασίαν. ἂν γράφουμε καὶ ῥω­τοῦ­με ὅπως πρέπει, καὶ μάλιστα μὲ προσωπικὸ μήνυμα γιὰ ὅσα δὲν χρει­ά­ζεται νὰ δημοσιεύωνται, πολλὰ πράγματα θὰ εἶναι καλλίτερα.

33. Δὲν ῥωτοῦμε γιὰ θέματα ποὺ ἤδη ἔχουν ἀπαντηθῆ, ἐκτὸς ἂν ὑπάρ­χουν νέα στοιχεῖα, ποὺ ἀνατρέπουν ἢ συμπληρώνουν τὰ μέχρι τώρα δε­δο­μένα καὶ προάγουν τὴν ἔρευνα καὶ τὴν συζήτησι. ἰδίως ὅ­ταν συμ­μετέχου­με γιὰ πρώτη φορὰ σὲ μία συζήτησι, φροντίζομε νὰ εἴ­μαστε ἐνη­μερωμένοι γιὰ ὅσα εἰπώθηκαν μέχρι ἐκείνη τὴν στιγμή. ἂν δὲν κα­τα­λαβαίνουμε μία συζήτησι ἢ ἂν δὲν θέλουμε νὰ κατα­λά­βου­με κάτι, τότε ἢ δὲν συμμετέχουμε στὴν συζήτησι ἢ ζητοῦμε ἐνημέρωσι καὶ διευκρινίσεις μὲ προσωπικὸ μήνυ­μα.

34. Διευκρινίζεται ὅτι δὲν γίνονται ἀνεκτὲς «παραγ­γε­λίες» γιὰ ἠχο­γρα­φή­σεις ἢ δημοσιεύσεις ἢ ἔρευνες ἢ ἄλλες ἐργασίες οὔτε γενικῶς γίνονται δε­κτὰ μηνύματα μὲ ἀπαιτητικὸ περιεχόμενο, δηλαδὴ κάποιος νὰ ἀπαιτῇ ἀπὸ τὸν συνομιλητή του νὰ ἐκτελέσῃ κάποια ἐργασία ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ κάμῃ ὁ ἴδιος (π.χ. «ψά­ξε νὰ μοῦ βρῇς παραπομπὲς στὶς τραγῳδίες τοῦ Αἰ­σχύλου» κ.λπ.). γενικῶς δὲν ζητοῦμε ἀπὸ τὰ μέλη τῶν Διαλόγων σὰν νὰ εἶναι οἱ ἄλλοι ὑπο­χρεω­μέ­νοι νὰ ὑπακούσουν στὶς διαταγές μας. ἐννοεῖ­ται βεβαίως ὅτι ἐπιτρέπεται ἐλεύθερα νὰ ζητήσουμε κάτι, ἂν αὐτὸ γίνῃ μὲ τρόπο ἁπλό, μὲ σεβασμὸ στὸν κόπο τοῦ ἄλλου, καὶ πάντοτε μὲ φράσεις ποὺ δείχνουν φιλικὸ τόνο καὶ τὸν πρέποντα σεβασμὸ πρὸς τὸν συν­ο­μιλητή μας.

35. Τὸ νὰ μὴν ἔχῃ κανεὶς ἐριστικὴν διάθεσιν καὶ μανίαν ἀντιπα­ρα­θέ­σεως μὲ τοὺς ἄλλους εἶναι προϋπόθεσις, γιὰ νὰ εἶναι μέλος· εἰδάλλως ἐπίσης δὲν ἀνή­κει ἐδῶ. μὲ τὰ μηνύματά μας, ἀκόμη καὶ ὅταν διαφωνοῦμε μὲ κάποιο μέλος, δὲν καλοῦμε τοὺς ἄλλους νὰ ἀπο­λο­γη­θοῦν γιὰ ὅ,τι δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν δική μας λογικὴ ἢ μὲ τὶς δικές μας ἀντι­λήψεις. πολὺ περισσότερο ἐδῶ ὅλοι συμμετέχουν φιλικὰ καὶ ἰσότιμα, καὶ κανένα μέ­λος δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ μεταβάλλεται σὲ κριτὴ καὶ δικαστὴ τῶν ἄλλων, νὰ ἀμφισβητῇ τὴν εἰ­λι­κρί­νεια τῶν ἄλλων κ.λπ.. γιὰ ὁποιαδή­ποτε περίπτω­σι ποὺ χρειάζεται κά­ποια ἐπέμβασι, ὑπάρχουν οἱ συντο­νιστές.

36. ᾿Ερωτήσεις τοῦ τύπου «γιὰ ἀνέβασε καὶ τὴν ὑπόλοιπη ἠχογράφησι, γιὰ νὰ δοῦμε ἂν τὴν ἔχεις πράγματι ἐσὺ ὁλόκληρη» καὶ ἄλλες παρόμοιες συμπεριφορὲς δὲν πρόκειται νὰ γίνουν ἀνεκτές. γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς ἀξι­ο­πι­στίας τῶν μηνυμάτων ὑπεύθυνοι εἶναι οἱ συντονιστές, καὶ οἱ ὅποιοι ἐν­δια­φε­ρόμενοι ἢ προβληματιζόμενοι σὲ τέτοια θέματα ἂς ἀπευθύνωνται πρῶτα σ᾿ αὐτούς.

37. Ἂν σὲ μήνυμά μας γίνῃ κάποιο λάθος, ἂν θίξουμε κάποιον, ἐνῷ δὲν εἴχαμε τέτοια πρόθεσι, καὶ γενικῶς σὲ κάθε παρόμοια περί­πτω­σι, δὲν «ζη­τοῦμε καὶ τὰ ῥέστα ἀπὸ πάνω» ἀπαιτῶντας ὁ ἄλλος νὰ δείξῃ... «κα­τα­νό­η­σι» στὸ ὅτι μπορεῖ μὲν δημοσίως νὰ γράψαμε κάτι ποὺ τὸν ἔθιξε, ἀλλὰ δὲν εἴχαμε τέτοια πρόθεσι, ἑπομένως δὲν πρέπει νὰ θίγεται! ἂς ἔχου­με ὑπόψει μας ὅτι καὶ ἡ κόλασις θὰ εἶναι γεμάτη ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ δὲν εἶχαν πρόθεσι νὰ ἁμαρτήσουν, τὸ ἔπραξαν ὅμως. ἀπὸ τὴν πλευρά μας θὰ πρέ­πει νὰ σπεύσωμε νὰ διορθώσωμε τὸ λάθος μας καὶ νὰ ζητήσωμε συγ­γνώ­μη μὲ σεμνότητα, θάρρος καὶ εὐπρέπεια. οἱ σοβαροὶ καὶ ὥριμοι πνευ­μα­τικὰ ἄνθρωποι παραδέχονται τὰ λάθη τους· τὰ ὑπόλοιπα δὲν ἔχουν θέσι ἐδῶ.

 

 

Πνευματικὰ καὶ ἐμπορικὰ δικαιώματα

 

38. Σχετικῶς μὲ τὰ πνευματικὰ καὶ ἐμπορικὰ δικαιώματα τῶν δημο­σιεύσεων καὶ τοῦ ὑλικοῦ ποὺ περιέχονται στὰ μηνύματα τῶν μελῶν ἰ­σχύ­ουν ὅσα σχετικὰ ἀναφέρονται καὶ στοὺς ὅρους χρήσεως τῆς ἱστο­σε­λί­δος τῆς «Συμβολῆς».  γε­νι­κῶς ἂν ἡ δημοσίευσις στοὺς Διαλόγους κά­ποιου κειμένου ἢ ἄλλου ὑλι­κοῦ παραβιάζει ὁποιαδήποτε πνευματικὰ ἢ συγ­γραφικὰ ἢ ἐμπορικὰ δι­καιώματα, πρέπει νὰ εἰδοποιηθοῦν ἡ διαχείρισις (δ.η.α. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) ἢ οἱ συντονιστές, ὥστε νὰ ἐπιληφθοῦν τοῦ θέ­μα­τος τὸ συντομώτε­ρο δυνατό, καὶ ἐν ἀνάγκῃ νὰ ἀποσυρθῇ ἡ ἐπίμαχη δη­μο­σίευσι.

Γιὰ λόγους ὑπομνήσεως ἢ περαιτέρω διευκρινίσεως εἰδι­κώτερων ὅρων ἀναφέρονται ἐδῶ καὶ τὰ ἀκόλουθα.

39. Συμφωνεῖται ὅτι οἱ ὅποιες δημοσιεύσεις κειμένων, ἐργασιῶν, ἄρ­θρων, μελετῶν, φωτογραφιῶν, ὀπτικοακουστικοῦ ἢ ἄλλου ἠλε­κτρο­νι­κοῦ ἢ ψη­φιακοῦ καὶ λοιποῦ ὑλικοῦ γίνονται οἰκειοθελῶς ἀπὸ τὰ μέλη, ἐντελῶς δω­ρεὰν πρὸς «κοινὸν ὄφελος», καὶ χωρὶς κανέναν ἀπολύτως κερδοσκοπικὸ σκοπό. οἱ δημιουργοὶ καὶ νό­μιμοι κάτοχοι τῶν ἔργων ποὺ δημοσιεύονται ἐδῶ (εἴτε ἀπὸ τοὺς ἴδιους εἴτε μέσῳ τρίτων) δὲν μποροῦν ἐκ τῶν ὑστέρων νὰ ἐγείρουν ὁ­ποιεσ­­δή­ποτε ἀ­παιτήσεις γιὰ οἰκονομικὴ ἢ ἄλλου εἴδους πλη­ρω­μὴ ἢ ἀπο­ζη­μίωσι γιὰ τὶς δημοσιεύσεις των καὶ τὶς προσφορές των.

40. Τὰ μέλη καὶ οἱ ἐπισκέπτες ἢ χρῆστες μποροῦν νὰ χρησιμοποιή­σουν τὸ προσφερόμενο ὑλικὸ μόνον γιὰ ἰδιωτικὴ καὶ δωρεὰν χρῆσι. ἀ­πα­γορεύεται σὲ ὁποιονδήποτε τρίτο α) ἡ ἀναδημοσίευσις περιεχομένων καὶ ὑλικοῦ χωρὶς τὴν ἄδεια τῶν μελῶν ποὺ ἀρχικὰ δημοσίευσαν τὸ περιε­χό­μενο αὐτὸ στοὺς Διαλόγους τῆς «Συμ­βολῆς»· β) ἡ οἰκειοποίησι ἢ τροπο­ποίησι τοῦ προσφερομένου ὑλικοῦ, καθὼς καὶ ἡ ἐκμετάλ­λευσίς του γιὰ ἐμπορικοὺς ἢ ἄλλους κερ­δοσκοπικοὺς σκοπούς (ἐκδό­σεις ἐντύπων, δημό­σι­ες ἀναμετα­δόσεις) κ.λπ.· γ) ἡ ἀντιγραφή, ἐξαγωγὴ καὶ ἐπαναχρη­σιμοποίησι τοῦ περιεχομένου τοῦ συνόλου ἢ μέρους τῆς «Συμβολῆς» καὶ τοῦ προσ­φε­ρομένου ὑλικοῦ της σὲ ἄλλες ἱστοσελίδες ἢ μὲ ἄλλες μορφὲς μὲ σκοπὸ τὴν δημιουργία, ἀνάπτυξι ἢ προβολὴ ἄλλου δια­δι­κτυακοῦ τόπου ἢ ἐν γένει ἠ­λε­κτρονικῶν ἢ ἐντύπων μέσων ταυτό­σημης ἢ συναφοῦς λειτουρ­γίας· δ) ἡ ἀ­νάρτησι τῶν συνδέ­σμων λήψεως ἀρχείων καὶ ἄλλου ὑλικοῦ τοῦ παρόν­τος ἱστοχώρου σὲ ἄλλες ἱστοσελίδες· ε) ἡ διανομὴ τοῦ ὑλικοῦ τῆς «Συμ­βολῆς» μέσῳ torrent καὶ ἡ ἀνάρτησι αὐτοῦ σὲ ὑπηρεσίες τύπου Mediafire καὶ Rapidshare. ἐπιτρέπονται βεβαίως ἡ ἁπλὴ ἀναφορὰ καὶ οἱ σύν­δεσμοι πρὸς τὴν παροῦσα ἱστοσελίδα καὶ τὶς δημοσιεύσεις της.

41. ῾Η ἐδῶ δημοσίευσις ὑλικοῦ ἐκ μέρους τοῦ δημιουργοῦ του ἢ τοῦ νο­μί­­μου κατόχου του δὲν τοῦ στερεῖ οὔτε στὸ ἐλάχιστον τὰ ὅποια δικαι­ώ­μα­τά του γιὰ τὴν ἐλεύθερη χρῆσι καὶ διάθεσι τοῦ ὑλικοῦ ἢ γιὰ τὴν ἐμπο­ρι­κὴ ἢ ὁποιαδήποτε ἄλλη νόμιμη ἀξιοποίησί του ἐκτὸς τῶν ὁρίων τῆς ἱστοσε­λί­δος καὶ τῶν Διαλόγων. σὲ καμμία περίπτωσι ὅμως δὲν ἐπιτρέ­πε­ται ἡ ἐμ­πο­­ρι­κὴ ἢ ἄλλη κερδοσκοπικὴ ἀξιοποίησί τους ἐντὸς τῆς ἱστο­σε­λί­δος καὶ τῶν Δια­λόγων.

42. ῾Η δημοσίευσις στοὺς Διαλόγους ὑλικοῦ, κειμένων, ἄρθρων καὶ ἐρ­γα­σιῶν μὲ πρω­τότυπο περιεχόμενο ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν δημιουργό τους μπο­ρεῖ κατ᾿ ἀρ­χὴν νὰ εἶναι χρήσιμη γιὰ τὴν κατοχύρωσι τῶν πνευμα­τικῶν δι­και­­ω­μάτων (copyright) τοῦ δημιουργοῦ, καθὼς ἀναγράφονται τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχικῆς δημοσιεύσεως, καὶ ἐφόσον δὲν ὑπάρχουν ἄλλου εἴ­δους ἀμφι­σβη­τήσεις ἢ προβλήματα περὶ τὴν πατρότητα τοῦ ἔργου. ἡ δη­μοσίευσις ὅ­μως αὐτὴ μόνη της κρίνεται ὡς μὴ ἐπαρκής, καθὼς εἶναι δυνα­τὸν ἐκ τῶν ὑ­στέ­ρων νὰ ἐπέλθουν τροποποιήσεις καὶ ἀλλαγὲς στὸ κείμενο καὶ τὴν μορφὴ τῆς ἀρχικῆς δημοσιεύσεως, οἱ ὁποῖες δὲν εἶναι δυνατὸν οὔ­τε νὰ ἐ­λεγχθοῦν οὔτε νὰ πιστοποιηθοῦν, οὔτε ἡ παροῦσα ἱστοσελὶς ἀνα­λαμ­βάνει τέτοια εὐ­θύνη ἢ τέτοιο ἔργο ἢ ὁποιαδήποτε ἐργασία σχετικῶς μὲ τὴν κα­το­χύ­ρωσι πνευματικῶν δικαιωμάτων.

43. Οἱ Διάλογοι καὶ οἱ ὑπεύθυνοι τῆς ἱστοσελίδος οὐδεμία εὐθύνη φέ­ρουν γιὰ τυχὸν ἀπώλεια ἢ ἄλλη βλάβη δημοσιευμένου ἢ ἀδημοσιεύτου ὑλι­κοῦ ἢ γιὰ ὁποιαδήποτε ζημία μπορεῖ νὰ προκληθῇ στὸ λογισμικὸ ἢ σὲ ἄλ­λες συσκευὲς σχετικῆς τεχνολογίας ἀπὸ τὴν χρῆσι αὐτοῦ τοῦ ὑλικοῦ ἢ ἄλ­λων προγραμμάτων ποὺ μπορεῖ κάποιο μέλος ἢ ἐπισκέπτης νὰ ἀντι­γρά­ψῃ ἀπὸ τὸν παρόντα ἱστότοπο. γι᾿ αὐτὸν τὸν λόγο παροτρύνονται ἐν­τόνως τὰ μέλη νὰ κρατοῦν ἀντίγραφο ὅλων τῶν ἐδῶ δημοσιεύσεών τους σὲ ἀ­σφα­λῆ τόπο.

44. Τὰ δημοσιευόμενα στοὺς Διαλόγους στοιχεῖα μποροῦν νὰ χρησι­μο­ποιη­θοῦν ἀπὸ τὴν «Συμβολὴ» χωρὶς καμμία νομικὴ ἀπαίτησι ἐκ μέρους τοῦ μέ­λους ποὺ τὰ παρέχει. ἡ δημοσίευσις μέρους ἢ καὶ πλήρους ὑλικοῦ ἀπὸ τὸν παρόντα διαδικτυακὸ τόπο στὴν ἔντυπη «Συμβολὴ» (καὶ σὲ συνο­δευ­τι­κὲς ἐκ­δόσεις της προκειμένου γιὰ ψηφιακὸ ὑλικὸ) καὶ στὴν ἱστοσελί­δα αὐ­τῆς ἢ καὶ τἀνάπαλιν εἶναι ἐλεύ­θε­ρη, γίνεται μὲ τοὺς ἴδιους ὅρους καὶ σὲ καμμία περίπτωσι δὲν παρα­βλά­πτονται τὰ ὅποια πνευματικὰ δικαιώ­μα­τα τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ.Διαχείρισις καὶ συντονισμός

 

45. ῾Ιδρυτής, ἰδιοκτήτης, ὑπεύθυνος καὶ διαχειριστὴς τῶν Διαλόγων τῆς «Συμ­βο­λῆς», ὅπως καὶ τῆς ἱστοσελίδος ἀλλὰ καὶ τῆς ἔντυπης «Συμβολῆς», εἶναι ὁ Διονύσιος Μπιλάλης ᾿Ανατολικιώτης. ὁ ἱστοχῶρος ὑποστηρίζεται τεχνικὰ καὶ ἀπὸ ἐξειδικευμένους συνεργάτες, ποὺ μπορεῖ νὰ συμ­μετέχουν ἢ ὄχι στὶς συζητήσεις καὶ ὡς μέλη. ὁ διαχειριστὴς ἔχει ἐπίσης τὴν δυνα­τό­τητα νὰ ὁρίσῃ ἐκ τῶν μελῶν καὶ ἄλλους συνδιαχειριστὲς ἢ γενικοὺς συν­τονιστὲς ἢ ἁπλῶς συντονιστὲς ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν τοῦ παρόντος ἱστο­χώρου καὶ μὲ σκοπὸ τὴν καλλίτερη καὶ εὐρυθμότερη λει­τουργία του. ἡ ἀ­νά­θεσις διαχειριστικοῦ ἢ συντονιστικοῦ ῥόλου σὲ κάποιο μέλος γίνεται μὲ τὴν συναίνεσί του καὶ ἀνακοινώνεται στὸν οἰκεῖο τόπο πρὸς γνῶσι καὶ ἐνη­μέρωσι ὅλων τῶν μελῶν.

46. Οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ ἱστοχώρου ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ κάνουν ὑποδεί­ξεις πρὸς τὰ ἄλλα μέλη, νὰ συντονίσουν καὶ νὰ τροπο­ποιή­σουν τὰ μηνύ­ματα ἢ ἀκόμη καὶ νὰ διαγράψουν μέρος ἢ τὸ σύνολο αὐτῶν. μποροῦν ἐπί­σης νὰ ἐπιβάλουν κυρώσεις πρὸς τὰ μέλη ποὺ ἐκ­τρέ­πονται ἀπὸ τοὺς ὅρους τῆς ὀρθῆς συμμετοχῆς ἢ δὲν τηροῦν τὸν παρόντα κανο­νισμὸ λειτουργίας. οἱ ὑποδείξεις τῶν συντονιστῶν εἶναι ὑποχρεωτικὲς γιὰ ὅλα τὰ μέλη. παρατη­ρή­σεις καὶ σχόλια γιὰ τὶς ἐνέργειες τῶν συντονιστῶν γίνονται δεκτὲς μόνον μὲ προσωπικὰ μηνύματα.

47. Ἂν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς λειτουργίας τῶν Διαλόγων προκύψῃ ἡ ἀνάγκη γιὰ διαμόρφωσι πρόσθετων κανόνων, ἀποφασίζουν κατὰ περί­πτω­σι οἱ συντονισταὶ σὲ συνεργασία μεταξύ των καὶ οἱ νέοι κανόνες δημο­σι­εύ­ον­ται στοὺς  ὅρους καί προϋποθέσεις λειτουργίας καί συμμε­το­χῆς. ἡ τυχὸν μὴ συμμόρφωσι κάποιου μέλους μὲ τοὺς ὅρους χρήσεως τῆς ἱστοσελίδος τῆς «Συμβολῆς», μὲ τὸν παρόντα κανονισμὸ λει­τουργίας καὶ τοὺς τυχὸν πρόσθετους ὅρους τῶν συντονιστῶν μπορεῖ κατὰ περίπτωσι νὰ ἔχῃ ὡς συν­έπειες διάφορες κυρώσεις ὅπως α) τὴν δημόσια παρατήρησι ἐκ μέρους τῶν συντονιστῶν, β) τὸν προσωρινὸ ἀποκλεισμὸ γιὰ ὡρισμένο χρονικὸ διά­στη­μα, γ) τὴν ἀπενεργοποίησι τοῦ λογαριασμοῦ του, δ) τὴν διαγραφὴ ὡρι­σμέ­νων ἢ καὶ ὅλων τῶν μηνυμάτων του, ε) τὴν πλήρη διαγραφὴ τοῦ λογα­ρια­σμοῦ του.

48. Ἂν διαπιστωθῇ ὅτι κάποιο ἐγγεγραμμένο μέλος δήλωσε ψευδῆ ἢ ἀνύπαρκτα στοιχεῖα, ἰδίως δὲ ὅταν αὐτὸ ἔχῃ γίνει ἐκ δόλου μὲ πρόθεσι εἴτε τὴν δημιουργία κατα­στά­σεων δυσά­ρε­στων γιὰ τὴν λει­τουρ­γία τῶν Δι­α­λόγων εἴτε τὴν προβολὴ ἀρνητικῶν ἐντυ­πώσεων γιὰ τὴν ὑπόστασι ἄλ­λων προσώπων, ὑπὸ τὴν κάλυψι τῆς ἀνωνυ­μίας ἢ ψευδωνυμίας, θὰ ἐπεμ­βαί­νουν ἄμεσα οἱ συντονισταί. ἀναλόγως μὲ τὴν σοβαρότητα τοῦ θέματος θὰ εἶ­ναι πιθανὸς ἀκόμη καὶ ὁ μόνιμος ἀπο­κλεισμὸς τοῦ συγκε­κρι­μένου μέλους καὶ ἡ διαγραφὴ τοῦ συνόλου ἢ μέρους τῶν δημοσιευ­θέν­των μηνυμάτων του.

49. Οἱ Διάλογοι τῆς «Συμβολῆς» ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ διατηροῦν τὰ δη­μοσιεύμενα μηνύματα γιὰ ὡρισμένο χρονικὸ διάστημα ἢ ἐπ᾿ ἀόριστον κατὰ τὴν κρίσι καὶ δυνατότητα τῶν ὑπευθύνων τοῦ ἱστοχώρου. σὲ περί­πτω­σι ποὺ δημοσιευμένα μηνύματα ἀργότερα μετα­βλή­θη­καν ἀπὸ τὴν ἀρ­χι­κή τους μορφὴ ἢ καὶ διεγράφησαν ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ μέλη μὲ σκοπὸ νὰ ἀλ­λοι­ωθῇ ἀθέμιτα ἡ συνοχὴ τῶν δημοσιευομένων συζη­τή­σεων ἢ καὶ γιὰ ἄλ­λους λόγους, οἱ συντονιστὲς πέρα ἀπὸ τὶς ὅποιες ποινὲς ποὺ μποροῦν νὰ ἐπιβάλουν στὰ μέλη, ἔχουν τὸ δικαίωμα καὶ τὴν δυνα­τό­τητα νὰ ἐπανα­φέ­ρουν κατὰ τὴν κρίσι τους τὰ ἀλλοιωμένα ἢ δια­γεγραμ­μέ­να μηνύματα στὴν ἀρχική τους μορφή.

50. Σὲ καμμία περίπτωσι δὲν θεωροῦνται ὑπεύθυνοι οἱ συντονισταὶ γιὰ τυχὸν λάθη ἢ παραλείψεις σὲ περιεχόμενο μηνυμάτων ἢ ἄλλου υλικοῦ ἢ γιὰ ὁποια­δήποτε βλάβη ἢ ζημία ποὺ τυχὸν θὰ προκύ­ψουν ἀπὸ τὴν χρῆσι ὁποιου­δήποτε περιεχομένου ποὺ ἀναρτᾶται, ἀπο­στέλ­λεται, μεταφέρεται ἢ ἄλλως καθίσταται διαθέσιμο ἀπὸ τὰ μέλη μέσῳ τῶν θε­μάτων, τῶν ἑνο­τή­των καὶ τῶν ὑπηρεσιῶν τῶν Διαλόγων. οἱ ὑπεύ­θυνοι τοῦ παρόντος διαδι­κτυακοῦ βήματος ἐπίσης οὐδεμία εὐθύνη φέρουν γιὰ τυχὸν ἀδική­μα­τα ποὺ θὰ διαπρα­χθοῦν ἀπὸ συνομιλίες τῶν μελῶν.

51. Τὰ μέλη κατανοοῦν καὶ ἀποδέχονται ὅτι σὲ περί­πτωσι ποὺ τὸ ὁ­ποιοδήποτε περιεχόμενο μηνύματος, ποὺ δημοσιεύουν ἢ διαθέτουν, θίγει ἢ προκαλεῖ ἠθικὴ βλάβη ἢ ἄλλη ζημία σὲ τρίτο πρόσωπο ἢ γενικώτερα κατὰ τὴν κρίσι τῶν συντονιστῶν παραβιάζει τὸ γράμμα καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ πα­ρόν­τος κανονισμοῦ, οἱ συντονιστὲς ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ προβοῦν στὴν ἄ­με­ση διαγραφὴ τοῦ περιεχομένου αὐτοῦ καὶ ταυτοχρόνως νὰ ἀναστείλουν ἢ διακόψουν τὴν λειτουργία τοῦ λογα­ρια­σμοῦ τοῦ μέλους ποὺ τὸ δημιούρ­γη­σε ἢ/καὶ παραβιάζει τοὺς ὅρους τοῦ παρόντος.

52. ῞Εκαστον μέλος κατανοεῖ καὶ ἀ­πο­δέχεται ὅτι διατηρεῖ τὴν ἀποκλει­στι­κὴ εὐθύνη νὰ ἀποζημιώσῃ τὴν «Συμ­βολὴ» καὶ τοὺς συνεργάτες της γιὰ ὁποιαδήποτε νομικὴ διαμάχη προκύψῃ μεταξὺ αὐτῶν καὶ τρίτων φορέων λόγῳ περιεχομένου ἢ ὑλικοῦ ποὺ αὐτὸς θὰ διαθέσῃ γιὰ ἀνάρτησι, δημο­σί­ευ­σι ἢ ἄλλη μεταφορὰ μέσῳ τῶν ὑπηρε­σιῶν τῶν Διαλόγων.

53. Σὲ περίπτωσι ποὺ κάποιο μέλος ἀποφασίσῃ ὅτι δὲν ἐπιθυμεῖ πλέον νὰ εἶναι ἐνεργὸ καὶ ἐγγεγραμμένο μέλος, συμφωνεῖ, κα­τα­νοεῖ καὶ ἀπο­δέ­χε­ται ὅτι ἡ ἀποχή του ἀπὸ τὴν συμμετοχὴ καὶ χρῆσι τοῦ πα­ρόντος ἱστοχώρου γίνεται χωρὶς καμμία ἀπαίτησι πρὸς τὴν διαχείρισι καὶ τοὺς συντονιστές, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς ἀπαιτήσεως γιὰ διαγρα­φὴ τοῦ λογαριασμοῦ του ἢ/καὶ τῶν μηνυμάτων κει­μέ­νων φωτο­γραφιῶν ἠχο­γραφήσεων καὶ λοι­πῶν ἀρχείων ποὺ τὸ μέλος ἔχει ἀπο­στεί­λει, δη­μο­σι­εύ­σει ἢ ἀναρτήσει στοὺς διακομιστὲς τῆς ἱστοσελίδος. οἱ συν­τονι­σταὶ ἐπιφυλάσ­σονται γιὰ τὶς ἐνέρ­γειές των, καὶ ἐξετάζοντας κατὰ περίπτωσι, ἀφοῦ λάβουν ὑπόψιν καὶ τὸ θέμα τῆς συνοχῆς τῶν δημοσίων συζητήσεων, ἐνδέχεται νὰ διαγρά­ψουν τὸν λογαριασμὸ ἑνὸς ἀποχωροῦντος μέλους ἢ/καὶ τὸ σύνολο ἢ μέρος τοῦ ὑλι­κοῦ καὶ τῶν ἀρχείων ποὺ τὸ συγκεκριμένο μέλος δημοσί­ευ­σε ἢ ἀνήρ­τη­σε στοὺς διακομιστὲς τῆς ἱστοσελίδος.

54. Σὲ περίπτωσι ποὺ κάποιο μέλος ποὺ ἀποχώρησε παλαιότερα ἀπο­φα­­σί­σῃ νὰ ἐπιστρέψῃ στὴν ἐνεργὸ συμμετοχή, δὲν μπορεῖ νὰ ἔχῃ καμμία ἀ­παίτησι πρὸς τὴν διαχείρισι καὶ τοὺς συν­το­νιστὲς γιὰ ἐπαναφορὰ τυχὸν μηνυμάτων ἢ ὑλικοῦ ποὺ τὸ ἴδιο εἶχε δημοσιεύσει ἢ διαθέσει στὸν ἱστο­χῶ­ρο, ἀλλὰ μετὰ τὴν ἀπο­χώ­ρη­σί του διεγράφησαν. ἐὰν ἐν τῷ μεταξὺ μὲ τὴν ἀποχώρησί του εἶχε διαγραφῆ καὶ ὁ λογαριασμός του, θὰ πρέπει νὰ ἐγ­γραφῇ ἐκ νέου καὶ νὰ δημιουργηθῇ καινούργιος λογαριασμός.

55. Γίνεται δεκτὸ ὅτι κάθε ζήτημα ἢ διαφορὰ ἀπὸ τὸν παρόντα κανο­νι­σμὸ μεταξὺ ἑνὸς μέλους καὶ τῶν ὑπευθύνων τῆς «Συμβολῆς» καὶ τῶν Δια­λό­γων αὐτῆς θὰ ἐπιλύεται κατὰ τὸ ἰσχῦον στὴν ἑλληνικὴ ἐπικρά­τεια δί­και­ο, ποὺ ἐφαρμόζεται στὶς δια­φο­ρὲς μεταξὺ ῾Ελλήνων πολιτῶν χωρὶς στοι­χεῖ­α ἀλλοδαπότητος (χωρὶς δηλαδὴ ἀναφορὰ στὸ ἰδιωτικὸ διεθνὲς δίκαιο). δι­καιοδοσία γιὰ ὁποια­δή­ποτε ἀξίωσι ποὺ προκύπτει σὲ σχέσι μὲ τέτοια θέματα θὰ ὑπά­γεται ἀπο­κλειστικῶς στὰ δικαστήρια τῶν ᾿Αθηνῶν ἐν ῾Ελ­λά­δι.

56. Τὰ ἐγγεγραμμένα μέλη (ἀλλὰ καὶ οἱ ἐπισκέπτες ἀναγνῶστες καὶ χρῆστες) τῶν Διαλόγων ἀποδέχονται τὸν παρόντα κανονισμὸ στὸ σύνολό του καὶ κατ᾿ ἄρθρον καὶ ἀναλαμβάνουν μαζὶ μὲ τὴν ὑποχρέωσι τῆς τηρή­σε­ώς του καὶ τὴν ὑποχρέωσι ἀποχῆς ἀπὸ δημόσια ἀμφισβήτησί του. μπο­ροῦν νὰ ἐκφράσουν τὶς ὅποιες ἀντιρρήσεις των μὲ ἀποστολὴ ἰδιωτικοῦ μηνύματος/γράμματος πρὸς τὴν διαχείρισι (δ.η.α. symbole@mail.­com) καὶ τοὺς συντονιστές. σὲ διαφορετικὴ περίπτωσι οἱ συντο­νι­σταὶ ἐπι­φυ­λάσσονται κατὰ τὴν κρίσι τους καὶ κατὰ τὶς περιστάσεις γιὰ προσω­ρινὴ ἢ καὶ μόνιμη διακοπὴ τοῦ λογαριασμοῦ χρήσεως τῶν μελῶν ποὺ πα­ρα­βιάζουν τὸ παρὸν ἄρθρο.

57. ῾Η πρόσβασις καὶ ἡ συνεχὴς ἢ στιγμιαία ἢ κατὰ διαστήματα χρῆσις τῆς ἱστοσελίδος τῆς «Συμβολῆς» καὶ τῶν διαλόγων αὐτῆς συνεπάγεται ὅτι τὰ μέλη καὶ οἱ ἐπισκέπτες ἀποδέχονται ὅτι δεσμεύονται ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνωτέρω ὅ­ρους, καθὼς καὶ ἀπὸ τὶς ὅποιες μεταβολές, ἀνανεώσεις, συμπληρώσεις καὶ τροποποιήσεις αὐτῶν.

 

 

Σημείωσις. Βλέπε καὶ τοὺς γενικοὺς ὅρους ἐγγραφῆς, οἱ ὁποῖοι δε­σμεύουν νομικῶς ὅλα τὰ ἐγγεγραμμένα μέλη τῶν Διαλόγων καὶ ἡ τήρη­σίς των ἀπὸ ὅλους εἶναι ὑποχρεωτικὴ καὶ ἄνευ ἐξαιρέσεων.

 

 

᾿Επιλέξτε ἐδῶ γιὰ νὰ μεταβῆτε στοὺς Διαλόγους «Συμβολῆς» (forum)