6. Διάλογοι «Συμβολῆς» (forum)

PostHeaderIcon Γενικοὶ ὅροι ἐγγραφῆς στοὺς «Διαλόγους Συμβολῆς»

 


symbole.gr - ᾿Εγγραφή

 

1. Μὲ τὴν πρόσβασι στὸ «symbole.gr» (στὸ ἑξῆς «ἐμεῖς», «ἐμᾶς», «δικό μας», «symbole.gr», «http://www.symbole.gr/fo­rum») ἀποδέ­χε­στε ὅτι δεσμεύεστε νομικὰ ἀπὸ τοὺς ὅρους ποὺ ἀκολουθοῦν. ἂν δὲν ἀποδέχεστε ὅτι δεσμεύεστε νομικὰ ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀκόλου­θους ὅρους, τότε παρακαλοῦμε μὴ δη­μιουργήσετε κάποιον λογαριασμὸ καὶ μὴ χρησιμοποιήσετε τὸ «symbole.gr».

2. Εἶναι πιθανὸν νὰ μεταβάλουμε τοὺς ὅρους ὁποιαδήποτε χρο­νι­κὴ στιγμὴ καὶ θὰ ἐπιδιώξουμε νὰ σᾶς ἐνημερώσουμε γι᾿ αὐτὸ μὲ τὸν προσφορώτερο δυνατὸ τρόπο, ὅμως θὰ ἦταν συνετὸ ἐκ μέ­ρους σας νὰ διαβάζετε τακτικὰ τὴν σελίδα ἐγγραφῆς , καθὼς ἡ συνεχιζόμενη χρῆσι τοῦ «symbo­le.­gr» μετὰ τὶς ἑκάστοτε ἀλλαγὲς δείχνει πὼς δέχεστε ὅτι δε­σμεύεστε νομικὰ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ὅρους μὲ τὴν ἀνα­νεω­μέ­νη ἢ/καὶ τροποποιημένη μορφὴ τῶν ὅρων.

3. ῾Η ἱστοσελίδα μας εἶναι βασισμένη στὸ λογισμικὸ phpBB (στὸ ἑξῆς «αὐτοί», «αὐτῶν», «αὐτούς», «λογισμικὸ phpBB», «http://www.phpbb.com/», «phpBB Group», «phpBB Teams») ποὺ εἶναι a bulletin board solution κάτω ἀπὸ ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ General Public License (hereinafter «GPL») καὶ μπορεῖ νὰ μεταφορτωθῇ ἀπὸ τὴν σελίδα http://­www.phpbb.com. ἡ ὁμάδα τοῦ phpBB δὲν μπορεῖ νὰ ἀ­σκήσῃ ἐπιρ­ροὴ στὸ περιεχόμενο καὶ τοὺς στόχους, τοὺς ὁποίους ὁ χρήστης μὲ αὐτὸ τὸ λογισμικὸ ἀκολουθεῖ λόγῳ τῶν κανο­νι­σμῶν τοῦ GPL. γιὰ περισσότερες πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὸ phpBB, παρακαλοῦμε δεῖτε τὰ παρακάτω: http://www.phpbb.­com/.

4. Δέχεστε νὰ μὴ δημοσιεύετε ὁποιασδήποτε μορφῆς περιε­χόμενο ποὺ εἶναι προσβλητικό, ἄσεμνο, χυδαῖο, συκοφαν­τικό, περιέχον μῖσος ἢ ἀπειλή, σεξουαλικὰ προσανα­τολι­σμέ­νο ἢ ὁτι­δήποτε ἄλλο πιθανὸν παραβιάζῃ νόμους εἴτε τῆς χώρας σας εἴτε τῆς χώρας στὴν ὁποία φιλοξενεῖται τὸ «symbole.gr», εἴτε τὸ διεθνές δίκαιο. ἡ δημοσίευσι τέτοιου περιεχομένου εἶναι δυ­νατὸν νὰ ὁδηγήσῃ στὴν ἄμεση καὶ μό­νι­μη διαγραφή σας μὲ ταυ­τό­χρονη ἐνημέρωσι τῆς ὑπηρεσίας παροχῆς ὑπηρεσιῶν διαδι­κτύου, ποὺ χρησιμοποιεῖτε, ἐφόσον τὸ κρίνουμε ἀπαραίτητο.

5. ῾Η διεύθυνσι IP κάθε δημοσιεύσεως καταγράφεται γιὰ τὴν δυνατότητα ἐπιβολῆς τῶν παρόντων ὅρων.

6. Δέχεστε ὅτι τὸ «symbole.gr» ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀπο­μα­κρύ­νῃ, νὰ ἐπεξεργαστῇ, νὰ μετακινήσῃ ἢ νὰ κλείσῃ ἕνα θέμα συ­ζη­τήσεως ὁποιαδήποτε χρονικὴ στιγμὴ ἐπιλέξῃ.

7. ῾Ως μέλος δέχεστε ὅτι ὁποιεσδήποτε πληροφορίες ἔχετε εἰσα­­­γάγει ἀποθηκεύονται σὲ μιὰ βάσι δεδομένων. ἂν καὶ αὐ­τὲς οἱ πληροφορίες δὲν θὰ ἀποκαλυφθοῦν σὲ ὁποιον­δή­πο­τε τρίτο χω­ρὶς τὴν συναίνεσί σας, οὔτε τὸ «symbole.gr» οὔτε τὸ phpBB θὰ θεωρηθοῦν ὑπεύθυνοι γιὰ ὁποιαδήποτε ἀπό­πειρα ἠλεκτρονικῆς εἰσβολῆς ἢ παραβιάσεως, ἡ ὁποία εἶναι δυ­νατὸν νὰ ὁδηγήσῃ σὲ ἀπώλεια αὐτῶν τῶν δεδομένων.

 

 

1. Οἱ παραπάνω γενικοὶ ὅροι δεσμεύουν ὅλα τὰ ἐγγεγραμμένα μέλη τῶν Διαλόγων καὶ ἡ τήρησίς των ἀπὸ ὅλους εἶναι ὑποχρεωτικὴ καὶ ἄνευ ἐξαιρέσεων.

2. Οἱ παραπάνω γενικοὶ ὅροι συμπληρώνονται καὶ διευκρινίζονται ἀπὸ τοὺς ῞Ορους χρήσεως τῆς ἱστοσελίδος τῆς «Συμβολῆς», ἀπὸ τὸν κανονισμὸ λειτουργίας τῶν διαλόγων, καὶ ἀπὸ τοὺς ὑπόλοιπους εἰδικώτερους κανονισμοὺς ποὺ διατυπώνουν οἱ συντονισταὶ καὶ δημοσιεύονται στοὺς ὅρους καὶ προϋποθέσεις λειτουργίας τῶν διαλόγων τῆς «Συμβολῆς», μαζὶ μὲ ὅλες τὶς τροποποιήσεις, μεταβολὲς καὶ προσθῆκες ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπέλθουν στὸ μέλλον.

 

 

᾿Επιλέξτε ἐδῶ γιὰ νὰ μεταβῆτε στοὺς Διαλόγους «Συμβολῆς» (forum)