3. Τυπικόν ᾿Εκπομπὲς γιὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸ τυπικό ῾Η ὥρα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ

PostHeaderIcon ῾Η ὥρα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

 Νέα διαδικτυακὴ ἐκπομπή

῾Η ὥρα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ

 

1η ἐκπομπή (δοκιμαστική).

Θέμα· «῾Ο συντάκτης τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας», μέρος 1ον. (παρουσίασις, ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)

 

(δημοσίευσις 24/3/2015)

 

 

 

 

2α ἐκπομπή (δοκιμαστική).

Θέμα· «῾Ο συντάκτης τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας», μέρος 2ον. (παρουσίασις, ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)

 

(δημοσίευσις 24/3/2015)

 

 

 

 

῾Η ὥρα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ.

3η ἐκπομπή (διαδικτυακή).

Θέμα· «Τὸ τυπικὸ τῆς 5ης ἑβδομάδος τῆς Τεσσαρακοστῆς». (παρουσίασις, ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)

 

(δημοσίευσις 26/3/2015)

 

 

 

῾Η ὥρα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ.

4η ἐκπομπή (διαδικτυακή).

Θέμα· «Ἔννοια χρησιμότης καὶ ἑρμηνεία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ». (παρουσίασις, ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)

 

(δημοσίευσις 2/5/2015)