3. Τυπικόν Θέματα τυπικοῦ (ἐρωταποκρίσεις, ἄρθρα, μελέτες)

PostHeaderIcon Θέματα τυπικοῦ (ἐρωταποκρίσεις, ἄρθρα, μελέτες)

1 Προβλήματα τοῦ μηναίου Νοεμβρίου
2 Παρατυπίες στὰ Μηναῖα
3 Τὸ πρῶτο ἀντίφωνο τῆς θ. Λειτουργίας [2017]
4 ῾Η βάσις τοῦ σύγχρονου τυπικοῦ [2017]
5 Μεταθέσεις καὶ παραλείψεις ἀκολουθιῶν [2017]
6 Θέματα τυπικοῦ (εὑρετήριον δημοσιευμάτων)
7 ᾿Απορίες γιὰ τὸν μῆνα Αὔγουστο [2017]
8 Σχετικὰ μὲ τὰ ἐγκώμια τῆς Παναγίας [2017]
9 Μία ἀσάφεια τοῦ Τυπικοῦ [2017]
10 Τὸ Ψυχοσάββατον πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς [2017]
11 ᾿Απορίες Πεντηκοσταρίου [2017]
12 Προτάσεις γιὰ σωστότερη γνῶσι τοῦ Τυπικοῦ [2017]
13 Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ στὴν ᾿Αθήνα 2016-2017
14 Σεμινάριον Λειτουργικῆς Κατηχήσεως στὴν Πάτρα 18/11/2016
15 Διήμερο ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ στὴν Κρήτη 26-27/11/2016
16 Διευκρινίσεις περὶ τοῦ τυπικοῦ τῆς ἑορτῆς τῆς ᾿Αναλήψεως κατὰ τὴν 21/5/2015
17 Παρατηρήσεις στὴν ἀκολουθία τῶν προηγιασμένων [2015]
18 ῾Ο συντάκτης τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγ. ᾿Εκκλησίας (1888). [2015]
19 Προεόρτια καὶ μεθέορτα ἀναγνώσματα τῶν Φώτων [2013]
20 Τὸ Τ.Μ.Ε. ὡς βάσις τοῦ Κανοναρίου τῶν Διπτύχων (2013)
21 Kανόνες ὄρθρου Κυριακῆς Σταυροπροσκυνήσεως (2013)
22 Δίπτυχα τῆς ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος — ἱστορία 90 ἐτῶν (2013)
23 ᾿Ερωταποκρίσεις ἐπὶ τοῦ ἰσχύοντος τυπικοῦ [2012]
24 Σχετικὰ μὲ τὸ εὐαγγέλιο τῆς ὑψώσεως τοῦ τ. σταυροῦ [2012]
25 ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ
26 ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ
27 ῾Η εὐθύνη τῶν ψαλτῶν γιὰ τὸ τυπικό
28 Eἶναι ὑποχρεωτικὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ Τυπικό;
29 ῾Η ἀξία τοῦ Τυπικοῦ
30 Τύπος καὶ οὐσία
31 ῾Ο Εὐαγγελισμός σέ Κυριακή τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς (π. Μαξίμου Ματθαίου)
32 ᾿Αντίφωνα μεθεόρτων κυριακῶν, τὸ «᾿Επὶ σοί, χαίρει» καὶ ἄλλα θέματα τυπικοῦ
33 Μεγάλες ὧρες Χριστουγέννων 2011 (Δημητρίου Καλπακίδη)
34 Παρατηρήσεις ἐπὶ τοῦ τυπικοῦ τῆς κυριακῆς τῆς σταυροπροσκυνήσεως [2011]
35 ῾Η ἔκδοσι τῶν «Διπτύχων» καὶ κάποια ἀπὸ τὰ προβλήματά της [2011]
36 ῾Η ἀπόλυσις τῆς μεγάλης ἑβδομάδος «᾿Ερχόμενος ὁ Κύριος...» [2010]
37 Tὰ Δίπτυχα ἐκτὸς συνόρων [2008]
38 Τὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τῆς ἑορτῆς τῆς τιμίας Σκέπης [2007]
39 Διακονικά [2007]
40 Τὸ ψυχοσάββατον καὶ τὸ τυπικόν [2007]
41 ῾Ο ἀρχαῖος ὕμνος «Πληρωθήτω» [2007]
42 ῾Η λιτανεία τῶν ἱερῶν εἰκόνων (κυριακὴ ὀρθοδοξίας) [2007]