3. Τυπικόν Θέματα τυπικοῦ (ἐρωταποκρίσεις, ἄρθρα, μελέτες)

PostHeaderIcon Θέματα τυπικοῦ (ἐρωταποκρίσεις, ἄρθρα, μελέτες)

1 Μεταθέσεις καὶ παραλείψεις ἀκολουθιῶν τοῦ ἔτους 2018
2 Προβλήματα τοῦ μηναίου Νοεμβρίου
3 Παρατυπίες στὰ Μηναῖα
4 Τὸ πρῶτο ἀντίφωνο τῆς θ. Λειτουργίας [2017]
5 ῾Η βάσις τοῦ σύγχρονου τυπικοῦ [2017]
6 Μεταθέσεις καὶ παραλείψεις ἀκολουθιῶν [2017]
7 Θέματα τυπικοῦ (εὑρετήριον δημοσιευμάτων)
8 ᾿Απορίες γιὰ τὸν μῆνα Αὔγουστο [2017]
9 Σχετικὰ μὲ τὰ ἐγκώμια τῆς Παναγίας [2017]
10 Μία ἀσάφεια τοῦ Τυπικοῦ [2017]
11 Τὸ Ψυχοσάββατον πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς [2017]
12 ᾿Απορίες Πεντηκοσταρίου [2017]
13 Προτάσεις γιὰ σωστότερη γνῶσι τοῦ Τυπικοῦ [2017]
14 Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ στὴν ᾿Αθήνα 2016-2017
15 Σεμινάριον Λειτουργικῆς Κατηχήσεως στὴν Πάτρα 18/11/2016
16 Διήμερο ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ στὴν Κρήτη 26-27/11/2016
17 Διευκρινίσεις περὶ τοῦ τυπικοῦ τῆς ἑορτῆς τῆς ᾿Αναλήψεως κατὰ τὴν 21/5/2015
18 Παρατηρήσεις στὴν ἀκολουθία τῶν προηγιασμένων [2015]
19 ῾Ο συντάκτης τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγ. ᾿Εκκλησίας (1888). [2015]
20 Προεόρτια καὶ μεθέορτα ἀναγνώσματα τῶν Φώτων [2013]
21 Τὸ Τ.Μ.Ε. ὡς βάσις τοῦ Κανοναρίου τῶν Διπτύχων (2013)
22 Kανόνες ὄρθρου Κυριακῆς Σταυροπροσκυνήσεως (2013)
23 Δίπτυχα τῆς ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος — ἱστορία 90 ἐτῶν (2013)
24 ᾿Ερωταποκρίσεις ἐπὶ τοῦ ἰσχύοντος τυπικοῦ [2012]
25 Σχετικὰ μὲ τὸ εὐαγγέλιο τῆς ὑψώσεως τοῦ τ. σταυροῦ [2012]
26 ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ
27 ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ
28 ῾Η εὐθύνη τῶν ψαλτῶν γιὰ τὸ τυπικό
29 Eἶναι ὑποχρεωτικὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ Τυπικό;
30 ῾Η ἀξία τοῦ Τυπικοῦ
31 Τύπος καὶ οὐσία
32 ῾Ο Εὐαγγελισμός σέ Κυριακή τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς (π. Μαξίμου Ματθαίου)
33 ᾿Αντίφωνα μεθεόρτων κυριακῶν, τὸ «᾿Επὶ σοί, χαίρει» καὶ ἄλλα θέματα τυπικοῦ
34 Μεγάλες ὧρες Χριστουγέννων 2011 (Δημητρίου Καλπακίδη)
35 Παρατηρήσεις ἐπὶ τοῦ τυπικοῦ τῆς κυριακῆς τῆς σταυροπροσκυνήσεως [2011]
36 ῾Η ἔκδοσι τῶν «Διπτύχων» καὶ κάποια ἀπὸ τὰ προβλήματά της [2011]
37 ῾Η ἀπόλυσις τῆς μεγάλης ἑβδομάδος «᾿Ερχόμενος ὁ Κύριος...» [2010]
38 Tὰ Δίπτυχα ἐκτὸς συνόρων [2008]
39 Τὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τῆς ἑορτῆς τῆς τιμίας Σκέπης [2007]
40 Διακονικά [2007]
41 Τὸ ψυχοσάββατον καὶ τὸ τυπικόν [2007]
42 ῾Ο ἀρχαῖος ὕμνος «Πληρωθήτω» [2007]
43 ῾Η λιτανεία τῶν ἱερῶν εἰκόνων (κυριακὴ ὀρθοδοξίας) [2007]