3. Τυπικόν Θέματα τυπικοῦ (ἐρωταποκρίσεις, ἄρθρα, μελέτες)

PostHeaderIcon Θέματα τυπικοῦ (ἐρωταποκρίσεις, ἄρθρα, μελέτες)

1 Θέματα τυπικοῦ (εὑρετήριον δημοσιευμάτων)
2 Τὸ ἀναστάσιμον Μέγα Σάββατον
3 Πάσχα 2021: Τὸ ψευδοδίλημμα τῶν δύο λειτουργιῶν μέσα στὴν «ἴδια ἡμέρα»
4 Διορθώσεις Τυπικοῦ (21/6 - 5/7/2020)
5 ῾Η ἔναρξι τῶν ἱ. ἀκολουθιῶν στὴν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου
6 ᾿Εσφαλμένες ἀπόψεις γιὰ τὴν λειτουργικὴ τάξι
7 Περὶ μεταθέσεως τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
8 Σπάνιες περιπτώσεις τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
9 Παραμονὴ Εὐαγγελισμοῦ καὶ Σάββατον ᾿Ακαθίστου
10 ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ
11 Παρατηρήσεις στὸ τυπικὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ (2018)
12 Πῶς εὐνοοῦνται οἱ παρερμηνεῖες
13 Στοῦ κουφοῦ τὴν πόρτα...
14 Μεταθέσεις καὶ παραλείψεις ἀκολουθιῶν τοῦ ἔτους 2018
15 Προβλήματα τοῦ μηναίου Νοεμβρίου
16 Παρατυπίες στὰ Μηναῖα
17 Τὸ πρῶτο ἀντίφωνο τῆς θ. Λειτουργίας [2017]
18 ῾Η βάσις τοῦ σύγχρονου τυπικοῦ [2017]
19 Μεταθέσεις καὶ παραλείψεις ἀκολουθιῶν [2017]
20 ᾿Απορίες γιὰ τὸν μῆνα Αὔγουστο [2017]
21 Σχετικὰ μὲ τὰ ἐγκώμια τῆς Παναγίας [2017]
22 Μία ἀσάφεια τοῦ Τυπικοῦ [2017]
23 Τὸ Ψυχοσάββατον πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς [2017]
24 ᾿Απορίες Πεντηκοσταρίου [2017]
25 Προτάσεις γιὰ σωστότερη γνῶσι τοῦ Τυπικοῦ [2017]
26 Διευκρινίσεις περὶ τοῦ τυπικοῦ τῆς ἑορτῆς τῆς ᾿Αναλήψεως κατὰ τὴν 21/5/2015
27 Παρατηρήσεις στὴν ἀκολουθία τῶν προηγιασμένων [2015]
28 ῾Ο συντάκτης τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγ. ᾿Εκκλησίας (1888). [2015]
29 Προεόρτια καὶ μεθέορτα ἀναγνώσματα τῶν Φώτων [2013]
30 Τὸ Τ.Μ.Ε. ὡς βάσις τοῦ Κανοναρίου τῶν Διπτύχων (2013)
31 Kανόνες ὄρθρου Κυριακῆς Σταυροπροσκυνήσεως (2013)
32 Δίπτυχα τῆς ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος — ἱστορία 90 ἐτῶν (2013)
33 ᾿Ερωταποκρίσεις ἐπὶ τοῦ ἰσχύοντος τυπικοῦ [2012]
34 Σχετικὰ μὲ τὸ εὐαγγέλιο τῆς ὑψώσεως τοῦ τ. σταυροῦ [2012]
35 ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ
36 ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ
37 ῾Η εὐθύνη τῶν ψαλτῶν γιὰ τὸ τυπικό
38 Eἶναι ὑποχρεωτικὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ Τυπικό;
39 ῾Η ἀξία τοῦ Τυπικοῦ
40 Τύπος καὶ οὐσία
41 ῾Ο Εὐαγγελισμός σέ Κυριακή τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς (π. Μαξίμου Ματθαίου)
42 ᾿Αντίφωνα μεθεόρτων κυριακῶν, τὸ «᾿Επὶ σοί, χαίρει» καὶ ἄλλα θέματα τυπικοῦ
43 Μεγάλες ὧρες Χριστουγέννων 2011 (Δημητρίου Καλπακίδη)
44 Παρατηρήσεις ἐπὶ τοῦ τυπικοῦ τῆς κυριακῆς τῆς σταυροπροσκυνήσεως [2011]
45 ῾Η ἔκδοσι τῶν «Διπτύχων» καὶ κάποια ἀπὸ τὰ προβλήματά της [2011]
46 ῾Η ἀπόλυσις τῆς μεγάλης ἑβδομάδος «᾿Ερχόμενος ὁ Κύριος...» [2010]
47 Tὰ Δίπτυχα ἐκτὸς συνόρων [2008]
48 Τὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τῆς ἑορτῆς τῆς τιμίας Σκέπης [2007]
49 Διακονικά [2007]
50 Τὸ ψυχοσάββατον καὶ τὸ τυπικόν [2007]
51 ῾Ο ἀρχαῖος ὕμνος «Πληρωθήτω» [2007]
52 ῾Η λιτανεία τῶν ἱερῶν εἰκόνων (κυριακὴ ὀρθοδοξίας) [2007]