3. Τυπικόν Θέματα τυπικοῦ (ἐρωταποκρίσεις, ἄρθρα, μελέτες) Διορθώσεις Τυπικοῦ (21/6 - 5/7/2020)

Διορθώσεις Τυπικοῦ (21/6 - 5/7/2020)

 

 

21 ΙΟΥΝΙΟΥ. † ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. ᾿Ιουλιανοῦ μάρτυρος (γ΄-δ΄ αἰ.). ῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν β΄.

Εἰς τὸν ἑσπερινόν. Εἰς τὸ «Κύριε, ἐκέκραξα» ἀναστάσιμα 7 καὶ τοῦ Μηναίου 3 «Φωταυγῆ σε ὡς ἥλιον» κ.λπ., Δόξα, Καὶ νῦν, «Τὴν παγκόσμιον δόξαν». ᾿Απόστιχα τὰ ἀναστάσιμα μετὰ τοῦ Δόξα, Καὶ νῦν αὐτῶν. ᾿Απολυτίκιον «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος», Δόξα, Καὶ νῦν, «Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου σοι».

 

 

28 ΙΟΥΝΙΟΥ. † ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. ᾿Ανακομιδὴ τῶν ἱερῶν λειψάνων Κύρου καὶ ᾿Ιωάννου τῶν ἀναργύρων (412). ῏Ηχος β΄, ἑωθινὸν γ΄.

Εἰς τὴν λειτουργίαν. ᾿Απόστολος: Κυρ. γ΄ ἐπιστ., «Δικαιωθέντες ἐκ πίστεως» (῾Ρωμ. ε΄ 1-10)· Εὐαγγέλιον: Κυρ. γ΄ Ματθ., «῾Ο λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός» (Μτθ. Ϛ΄ 22-33). Κοινωνικὸν «Αἰνεῖτε», καὶ τὰ λοιπὰ τῆς λειτουργίας.

 

 

5 ΙΟΥΛΙΟΥ. † ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. ᾿Αθανασίου τοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ῎Αθῳ (†1000) καὶ Λαμπαδοῦ ὁσίων. ῏Ηχος γ΄, ἑωθινὸν δ΄.

Εἰς τὴν λειτουργίαν. ᾿Απόστολος μετὰ προκειμένου τῆς 17ης ᾿Ιανουαρίου τοῦ ὁσίου, Σαβ. κζ΄ ἑβδ. ἐπιστ., «῾Ο καρπὸς τοῦ Πνεύματος» (Γαλ. ε΄ 22-Ϛ΄ 2)· Εὐαγγέλιον Κυρ. δ΄ Ματθ., «᾿Ελθόντι τῷ ᾿Ιησοῦ εἰς Καπερναούμ» (Μτθ. η΄ 5-13). Κοινωνικὸν «Αἰνεῖτε», καὶ τὰ λοιπὰ τῆς λειτουργίας.

 

 

Διὰ τὴν 28ην ᾿Ιουνίου 2020, Κυριακὴν Γ΄ Ματθαίου, ἐσημειώθησαν ἐκ παραδρομῆς εἰς τὴν λειτουργίαν (Δίπτυχα 2020, σ. 247) τὰ ἀναγνώσματα τῆς Κυριακῆς Δ΄ Ματθαίου, καί τοι αἱ ἐντὸς παρενθέσεως βιβλικαὶ παραπομπαὶ ἀναφέρονται εἰς τὰς σωστὰς περικοπάς, αἱ ὁποῖαι εἶναι:

᾿Απόστολος: Κυριακῆς γ΄ ἐπιστολῶν, «Δικαιωθέντες ἐκ πίστεως» (῾Ρωμ. ε΄ 1-10)· Εὐαγγέλιον: Κυριακῆς γ΄ Ματθαίου, «῾Ο λύχνος τοῦ σώματος ἐστὶν ὁ ὀφθαλμός» (Μτθ. Ϛ΄ 22-33).

Τὰ σωστὰ ταῦτα ἀναγνώσματα σημειοῦνται καὶ εἰς τὸ Κυριακοδρόμιον τοῦ ἔτους (Δίπτυχα 2020, σ. 61) καὶ πρέπει νὰ ἀναγνωσθοῦν κατὰ τὴν ἐν λόγῳ Κυριακήν.

 

῾Ομοίως εἰς τὴν 5ην ᾿Ιουλίου 2020, Κυριακὴν Δ΄ Ματθαίου, ἐσημειώθη εἰς τὴν λειτουργίαν (Δίπτυχα 2020, σ. 255) τὸ Εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς Ε΄ Ματθαίου (συνεπείᾳ τοῦ λάθους τῆς προηγουμένης Κυριακῆς), ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ τὸ ὁποῖον εἶναι:

Εὐαγγέλιον: Κυριακῆς δ΄ Ματθαίου, «᾿Ελθόντι τῷ ᾿Ιησοῦ εἰς Καπερναούμ» (Μτθ. η΄ 5-13).

῾Η ὡς ἄνω ὀρθὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ ἐπίσης σημειοῦται καὶ εἰς τὸ Κυριακοδρόμιον τοῦ ἔτους (Δίπτυχα 2020, σ. 62) καὶ πρέπει νὰ ἀναγνωσθῇ κατὰ τὴν Κυριακὴν 5ην ᾿Ιουλίου 2020.

 

Σχετικὰ κείμενα.

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/egyklioi.asp?id=2687&what_sub=egyklioi

 

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/egyklioi/1111_16062020.pdf

 

 

http://iaath.gr/sites/all/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=http%3A%2F%2Fiaath.gr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fegkyklio_simeioma_ar._66_-_diorthoseis_se_anagnosmata_kyriakon.pdf#page=1&zoom=auto,-15,1224

 


 

 

 

http://iaath.gr/sites/all/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=http%3A%2F%2Fiaath.gr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fegkyklio_simeioma_ar._66_-_diorthoseis_se_anagnosmata_kyriakon.pdf#page=1&zoom=auto,-15,1224